NAUKA

Badania naukowe prowadzone na Wydziale Architektury w dużym stopniu pokrywają się ze strukturą Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej na którą składa się 7 Katedr: 

Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej

Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych

Katedra Projektowania Środowiskowego

Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego

Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków

Katedra Sztuk Wizualnych

Katerdra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego

Badania prowadzone są zarówno w Katedrach jak i zespołach międzykatedralnych.Koncentrują się one na rozwoju głównej dyscypliny, to jest architektury i urbanistyki – uwzględniają jednocześnie kwestie społeczne, ochrony dziedzictwa, poszanowania zasobów, a także wykorzystania innowacyjnych technologii. Badania mają zarówno charakter badań podstawowych, jak i aplikacyjnych oraz służą stałemu poszerzaniu wiedzy w zakresie architektury i urbanistyki z uwzględnieniem zastosowanych wyników w praktyce projektowej. Wpisują się one we współczesne nurty przemian dyscypliny architektura i urbanistyka, a jednocześnie, w szerszej pespektywie, postrzegać je można jako kontynuację badań zapoczątkowaną przez założycieli powojennego Wydziału.