Losy zawodowe absolwentów | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Losy zawodowe absolwentów

Historyczne rzeźby na murach Politechniki

Politechnika Gdańska monitoruje kariery zawodowe swoich Absolwentów na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r.

Badanie ankietowe dotyczy zagadnienia jakości kształcenia na PG oraz pracy zawodowej i zostanie przeprowadzone po 3 i 5 latach od dnia ukończenia studiów. Na wskazany przez studenta adres e-mail zostanie przesłany link do ankiety badawczej z prośbą o jej wypełnienie. Ankieta ma charakter poufny, a wyniki badań prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień i wniosków o charakterze ogólnym. Badanie posłużyć ma modyfikacji programu studiów oraz opracowaniu nowej oferty kształcenia studentów, w celu lepszego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Deklarację uczestnictwa w ww. badaniu (lub brak zgody) należy wyrazić poprzez wypełnienie, wydrukowanie i podpisanie Karty Informacyjnej Absolwenta PG, zamieszczonej na stronie Moja PG w zakładce Studia, oraz dostarczyć do Biura Karier (Bratniak, p. 204) w celu uzyskania wpisu do karty obiegowej.

Więcej informacji do uzyskania na stronie Moja PG oraz na stronie Biura Karier.

Pełnomocnik ds. współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów PG

dr inż. arch. Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska
e-mail: roman@pg.edu.pl