grupa studentów z różnych krajów radośnie macha do kamery

Wydział jest od 2001 r. członkiem European Association for Architectural Education (EAAE) oraz European Network of Heads of Schools of Architecture (ENHSA), organizacji zrzeszających ok. 150 szkół architektury krajów Unii Europejskiej i bierze udział w pracach grupy problemowej "Students and Staff Mobility" oraz w konferencjach EAAE i w dorocznym spotkaniu ENHSA.

Wydział jest także członkiem Association of European Schools Of Planning (AESOP), zrzeszającej szkoły kształcące w zakresie gospodarki przestrzennej, w tym także szkoły kształcące w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego.

Wydział, poprzez swoich przedstawicieli zrzeszonych w Polskim Komitecie Narodowym Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS angażuje się w projekty, zarówno edukacyjne jak i badawcze, związane z szeroko pojętą ochroną dziedzictwa zbudowanego. Wydział poprzez swoich pracowników (P. Lorens – ISoCaRP Vice President Young Planning Professionals) aktywnie współpracuje z ISoCaRP (International Society of City and Regional Planners). Ponadto, pracownicy Wydziału są członkami z wyboru licznych krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych, takich jak: Polska Sekcja Documentation and Conservation of Modern Movement D.O.C.O.M.O.M.O., Deutscher Akademie fuer Stadtebau und Landsplannung DASL, Research Centre for Territory, Architecture and Design (CITAD), Lisbon, Art Urbain – Paryż i wielu innych cenionych międzynarodowych organizacji.

Wydział Architektury PG jest aktywnym uczestnikiem programów międzynarodowych, zapewniając studentom, doktorantom i pracownikom udział w ich realizacji w ramach obszarów kształcenia, dziedzin i dyscyplin naukowych związanych z prowadzonymi studiami i badaniami.

Głównym programem, w którym od 1999 r. uczestniczy Wydział Architektury PG, jest program Erasmus. Podlega on kompetencjom prodziekana ds. kształcenia, a nadzorowany jest przez Koordynatora Wydziałowego.

Wydział Architektury jest jednym z najprężniejszych wydziałów Politechniki Gdańskiej działających w ramach programu Erasmus. Do tej pory studenci mieli możliwość wyjazdu między innymi do: Afryki, Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Liechtensteinu, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Turcji, Włoch. Rocznie dzięki programowi Erasmus na studia i praktyki wyjeżdża około 100 studentów, wielu nauczycieli akademickich i pracowników, a WA PG przyjmuje około 80 studentów zagranicznych.
Sprawy związane z funkcjonowaniem programu prowadzone są przez Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, który ściśle współpracuje z organizacją studencką Erasmus Student Network (ESN) Gdańsk.

Ponadto na Wydziale Architektury powołano Wydziałowe Biuro Współpracy Międzynarodowej. Biuro podlega merytorycznie prodziekanowi ds. kształcenia i promocji oraz prodziekanowi ds. rozwoju i internacjonalizacji i zajmuje się m.in. obsługą studentów ERASMUS+, ERASMUS+ Partner Countries, CEEPUS i in.

Zasady kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych określa Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 października 2006 r. i rozporządzenie MPiPS z dnia 19 grudnia 2002 r. oraz zarządzenia rektora.