Rekrutacja | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Rekrutacja
Studenci pracujący na poddaszu Gmachu Głównego

Zapraszamy na studia na jednym z najlepszych Wydziałów Architektury w Polsce! Prowadzimy nauczanie na dwóch kierunkach: Architektura oraz Gospodarka przestrzenna. Studia są prowadzone w języku polskim i angielskim na obu poziomach studiów.

Edukacja architektoniczna na PG

Kształcenie na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, mające na celu uzyskanie dyplomu inżyniera architekta i magistra inżyniera architekta, realizowane jest zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i we współpracy z UNESCO, UIA, EAAE, ISOCARP oraz Europejskimi szkołami architektury.

uznawalność kwalifikacji zawodowych zdobytych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

W programie kształcenia dążymy do tego, aby:

 • podkreślać interdyscyplinarne i całościowe podejście do procesu projektowania w zakresie czynników twórczych, estetycznych, technicznych i humanistycznych,
 • tworzyć warunki do zrozumienia wartości i uwarunkowań kulturowych, społecznych i środowiskowych,
 • zachęcać do przemyślenia i przedefiniowania relacji pomiędzy tradycją i innowacją, wiedzą i wyobraźnią,
 • oferować zintegrowane podejście do problemów projektowania obejmujące wymagania współczesnego dyskursu architektury,
 • kształtować wrażliwość niezbędną w rozwiązywaniu problemów związanych z procesami transformacji i rewitalizacji architektonicznej, urbanistycznej i krajobrazowej,
 • motywować do tworzenia środowiska zrównoważonego.

W naszym procesie kształcenia ważne jest: 

 • rozwijanie kreatywności, wyobraźni i innowacji, w połączeniu z krytyczną refleksją i umiejętnością sprostania ścisłym wymogom,
 • kształtowanie otwartości na czerpanie inspiracji z rozległych obszarów wiedzy z zakresu historii, kultury, estetyki, sztuki, teorii architektonicznych, technologii i projektowania zrównoważonego,
 • rozwijanie zdolności konceptualizowania, tworzenia projektów a także rozumienia i realizowania procesów budowlanych w praktyce architektonicznej,
 • zachęcanie do zajmowania krytycznego stosunku do dorobku przeszłości i inspirowanie do kształtowania własnych poglądów estetycznych na bazie zdobytej wiedzy w zakresie kultury, teorii i historii architektury.

Odpowiadając na współczesne wyzwania program kształcenia jest jednocześnie ścisły i wszechstronny; oferuje solidną podstawę intelektualną: wiedzę z historii, teorii, technologii, środowiska społecznego i praktyki architektonicznej.

Przygotowując absolwentów na pełen zakres możliwych sposobów wykonywania zawodu architekta:

 • uaktualniamy i ulepszamy ofertę programową uwzględniając nieustanne zmiany trendów i rozwój technologii,
 • zapewniamy dodatkowe formy kształcenia (programy wymiany międzynarodowej, międzynarodowe szkoły letnie, programy kształcenia na odległość, kształcenie ustawiczne).