Jakość kształcenia | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Jakość kształcenia

Polityka jakości kształcenia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

Wydział Architektury konsekwentnie dąży do doskonalenia jakości kształcenia, poszerzenia
i wzbogacenia form oraz kierunków kształcenia oraz osiągnięcia i utrzymania wiodącej pozycji na rynku usług edukacyjnych. Dążenia te mają swoje odzwierciedlenie w polityce jakości kształcenia oraz w prowadzonej działalności naukowo-badawczej Wydziału.

Podstawowe elementy polityki jakości na Wydziale to:

 • kształcenie studentów na najwyższym poziomie zgodnie z zasadą wolności nauki
  i ciągłego jej rozwoju,
 • podnoszenie rangi pracy dydaktycznej,
 • monitorowanie i doskonalenie procesów związanych z kształceniem,
 • weryfikowanie procesu kształcenia pod kątem osiągania zakładanych efektów kształcenia i ich zgodności z potrzebami rynku pracy,
 • rozwój kreatywności i innowacyjności wśród studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych, wynikający z wymagań współczesnego rynku pracy,
 • powiązanie programów nauczania z prowadzonymi badaniami oraz najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki,
 • wprowadzenie nowych kierunków, form i metod kształcenia, zgodnie z opiniami interesariuszy zewnętrznych,
 • zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji i stałego rozwoju umiejętności pedagogicznych kadry dydaktycznej,
 • określenie procedur gromadzenia, analizowania i wykorzystywania stosownych informacji w zapewnieniu jakości kształcenia,
 • angażowanie wszystkich interesariuszy procesu kształcenia w jego monitorowanie i doskonalenie.