Strategia | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Strategia

Gmach Główny nocą

Cele i zadania strategiczne Wydziału

C1: Kształcenie

Udoskonalenie systemu studiów na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej poprzez wysoką jakość kształcenia, wprowadzenie elastycznej organizacji studiów oraz umiędzynarodowienie oferty Wydziału.

 • K1.  Wdrożenie zajęć z zakresu  projektowania zespołowego na wszystkich kierunkach studiów zgodnie z zasadami określonymi przez CDIO, KRK.  Ścisła współpraca z pracodawcami w celu dostosowania wiedzy i umiejętności absolwenta do potrzeb gospodarczych i społecznych, zwiększenie oferty praktyk zawodowych.
 • K2.  Wprowadzenie elitarnych kierunków studiów, powiązanych z badaniami, dla najlepszych studentów mogących stać się elitą intelektualną dla rozwoju kraju.
 • K3.  Uzupełnienie oferty studiów o programy kształcenia w języku angielskim, wspomagające pracę zdalną studentów, kształcenie przez całe życie, realizacja nowych projektów w tym zakresie.
 • K4.  Zwiększenie możliwości wyboru zajęć w skali całej Uczelni oraz wprowadzenie nowych form, np. zajęcia międzykierunkowe i międzywydziałowe a także organizacja szkół letnich dla studentów i doktorantów.
 • K5.  Uzyskanie krajowych i międzynarodowych certyfikatów programów kształcenia dla wszystkich rodzajów prowadzonych studiów oraz pozyskanie większej liczby studentów zagranicznych w celu internacjonalizacji Uczelni.

C2: Badania

Wprowadzenie mechanizmów wspomagających rozwój badań, rozwój naukowy nauczycieli akademickich, oraz wzrost efektywności studiów doktoranckich, w celu polepszenia pozycji Wydziałów w ocenie parametrycznej.

 • B1. Rozwój silnych zespołów badawczych pozyskujących granty krajowe i zagraniczne w priorytetowych dziedzinach nauki i gospodarki. Ewidencja laboratoriów badawczych i ustalenie zasad ich funkcjonowania oraz możliwości wykorzystania przez inne zespoły, w tym pozauczelniane.
 • B2. Wspomaganie działań prowadzących do przygotowania ambitnych projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki i pozyskania dodatkowego dofinansowania z wykorzystaniem zasad otwartej nauki.
 • B3. Ustalenie polityki kadrowej wspierającej rozwój naukowy i artystyczny.
 • B4. Wprowadzanie zachęt do aktywniejszego zdobywania przez pracowników stopni i tytułów naukowych.
 • B5. Rozwój studiów doktoranckich, zapewnienie elastyczności programów studiów, pozyskiwanie doktorantów zagranicznych.

C3: Innowacje

Tworzenie sprzyjających warunków dla innowacji oraz wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych na rzecz rozwoju Wydziału, Uczelni i regionu.

 • I1.  Stworzenie systemu motywacyjnego, promującego zaangażowanie pracowników, doktorantów i studentów w działalność innowacyjną.
 • I2.  Pomoc organizacyjna dla pracowników PG aplikujących o środki na badania innowacyjne oraz podejmujących się komercjalizacji wyników takich badań.
 • I3.  Kształtowanie postaw proinnowacyjnych  poprzez zainteresowanie pracowników szkoleniami i doradztwem z dziedziny przedsiębiorczości, komunikacji, przywództwa, zarządzania projektami, własności intelektualnej, podstaw przedsiębiorczości, itp.
 • I4.  Pozyskanie funduszy zewnętrznych na działalność związaną rozwojem innowacji.
 • I5.  Aktywny udział Wydziału w tworzeniu regionalnego systemu innowacji poprzez ścisłą współpracę z ośrodkami wspierania innowacyjności – parkami technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości, itp.

C4: Organizacja i zarządzanie

Dopasowanie struktury organizacyjnej do efektywnego realizowania zadań strategicznych oraz sprawne zarządzanie zasobami Wydziału w celu zapewnienia wysokiej skuteczności
w osiąganiu założonych celów.

 • O1. Organizacja Uczelni: Modyfikacja struktury organizacyjnej Uczelni w celu jej uproszczenia i klarownego przedstawienia zależności i kompetencji poszczególnych osób i jednostek organizacyjnych. Wprowadzenie spójnego systemu tworzenia i znoszenia aktów prawnych i integracja z systemem kontroli zarządczej.
 • O2. Organizacja Uczelni: Wdrożenie nowego modelu rozliczeń finansowych oraz wycen działalności badawczej i dydaktycznej dla zwiększenia efektywności ekonomicznej funkcjonowania Uczelni.
 • O3. Organizacja Uczelni: Opracowanie ścieżek rozwoju i form zatrudniania wszystkich grup pracowników w celu bardziej efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego.
 • O4.  Efektywne wykorzystanie i rozwój dostępnych zasobów Wydziałowych oraz właściwy ich rozdział i koordynacja działań w celu minimalizacji kosztów.
 • O5.  Ewentualne powoływanie zespołów do przygotowania nowych rozwiązań i zespołów wykonawczych do ich wdrożenia, w przypadku bardzo złożonych i interdyscyplinarnych działań.

C5: Jakość

Realizacja zadań projakościowych, istotnie oddziałujących na możliwości rozwojowe Wydziału.

 • J1. Opracowanie i wdrożenie systemu jakości w głównych obszarach działalności Wydziału, w tym konsolidacja wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia i skuteczności jego działania.
 • J2. Uwzględnianie opinii pracodawców w celu modyfikacji programów nauczania oraz lepszej adaptacji absolwentów do wymagań rynku pracy.
 • J3. Pomoc Władzom Uczelni w opracowaniu systemu oceny pracowników oraz elastycznego systemu premiowania, powiązanego z efektywnością i jakością pracy na wszystkich stanowiskach pracy na Uczelni.
 • J4. Przygotowanie wybranych  laboratoriów do uzyskania certyfikatów jakościowych, oraz przygotowanie Wydziału do certyfikacji międzynarodowych.
 • J5. Przygotowanie i realizacja konkursów projakościowych – najlepsi studenci, doktoranci, absolwenci, młodzi pracownicy nauki, najlepszy zespół badawczy, najlepszy promotor, najlepszy wykładowca.

C6: Rozwój

Wdrożenie mechanizmów zapewniających rozwój Wydziału we wszystkich podstawowych rodzajach działalności w zależności od jej aktualnego stanu i uwarunkowań zewnętrznych.

 • R1. Opracowanie programu działań mających na celu zrównoważony rozwój wszystkich jednostek Wydziału.
 • R2. Korzystanie z systemu e-Politechnika w kierunku zwiększenia funkcjonalności i efektywności działania, bardziej sprawnego zarządzania, efektywnego wykorzystania infrastruktury, oraz ułatwienia pracy zespołom ludzkim.
 • R3. Pozyskiwanie środków na rzecz rozwoju potencjału badawczego, dydaktycznego i infrastruktury Wydziału.
 • R4. Właściwa polityka informacyjna ukazująca obiektywnie stan rozwoju i zamierzenia Wydziału oraz działania na rzecz poprawy pozycji Uczelni w rankingach krajowych i międzynarodowych.
 • R5. Wykorzystanie opinii Rady Wydziału do ustalania głównych kierunków działania, zwłaszcza w relacji z podmiotami zewnętrznymi oraz do podejmowania nowych inicjatyw na rzecz rozwoju i podniesienia prestiżu Wydziału.

C7: Współpraca 

Rozwój form współpracy międzywydziałowej w celu zapewnienia spójności działań Uczelni oraz zewnętrznej, dla uznania w środowisku gospodarczym i na arenie międzynarodowej.

 • W1. Pomoc Władzom Uczelni w opracowaniu modelowych form współpracy międzywydziałowej (zespoły interdyscyplinarne) oraz współpracy z innymi uczelniami i z otoczeniem gospodarczym (konsorcja).
 • W2. Pomoc Władzom Uczelni w budowie partnerstwa strategicznego z głównymi partnerami biznesowymi w regionie a także na arenie międzynarodowej.
 • W3. Weryfikacja i udoskonalanie zasad przygotowania, realizacji oraz zachowania trwałości projektów realizowanych na Wydziale oraz projektów międzywydziałowych.
 • W4. Pomoc Władzom Uczelni w przygotowaniu i pilotowaniu wniosków o projekty na szczeblu uczelnianym oraz kluczowych w ramach Gdańskiego Trójkąta Wiedzy, WIT oraz innych inicjatyw Uczelnianych zarówno krajowych jak i międzynarodowych.
 • W5. Pomoc Władzom Uczelni w tworzeniu mechanizmów transferu technologii i komercjalizacji wyników badań poprzez spółkę celową oraz podmioty spin-off.
Obszary strategiczne Cel strategiczny Zadania strategiczne Efekty
Kształcenie C1 K1, K2, K3, K4, K5 nowe umiejętności absolwentów, umiędzynarodowienie studiów, wzrost rangi kształcenia akademickiego
Badania C2 B1, B2, B3, B4, B5 wzmocnienie kadry akademickiej, rozwój zespołów badawczych
Innowacje C3 I1, I2, I3, I4, I5 zwiększenie liczby rozwiązań innowacyjnych i przyrost wpływów z komercjalizacji badań
Organizacja i zarządzanie C4 O1, O2, O3, O4, O5 efektywne i elastyczne funkcjonowanie Wydziału
Jakość C5 J1, J2, J3, J4, J5 wzrost jakości we wszystkich obszarach działań Wydziału
Rozwój C6 R1, R2, R3, R4, R5 stymulujące mechanizmy prorozwojowe skorelowane z uczelnianym programem "smart university"
Współpraca C7 W1, W2, W3, W4, W5 spójność działania, wzrost prestiżu Wydziału, rozwój nowych form współpracy