Architektura i budownictwo proekologiczne | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Architektura i budownictwo proekologiczne

aktualności

 

Dlaczego studia proekologiczne?

Z uwagi na rosnące standardy i wymagania dotyczące ochrony środowiska, edukacja w podstawowym systemie szkolnictwa wyższego wymaga wsparcia studiami specjalistycznymi. Ich absolwenci, poprzez swoje decyzje zawodowe związane z kształtowaniem przestrzeni, wpłynąć mają na poprawę stanu środowiska. Ich działania będą bardziej spójne z polityką środowiskową Unii Europejskiej, państwa, jednostek samorządu terytorialnego czy przedsiębiorstw. Studia podyplomowe, poprzez swój program i specyfikę, wpłyną na wzrost świadomości ekologicznej i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

Studia podyplomowe Architektura i budownictwo proekologiczne stanowią odpowiedź na istotną społecznie potrzebę zwiększenia kompetencji profesjonalistów w dziedzinie projektowania i zarządzania strukturami przestrzennymi z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. Są też reakcją na rosnące wymagania prawne wobec rozwiązań proekologicznych stosowanych w architekturze i budownictwie. Wiedza i umiejętności zdobyte przez słuchaczy studiów przyczynią się do polepszenia jakości decyzji projektowych, które uwzględniają całościowe oddziaływanie budynków na środowisko: od etapu wydobycia surowców potrzebnych do budowy, po etap utylizacji użytych materiałów. Tym samym przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej i ekonomicznej inwestycji oraz racjonalizacji wykorzystania zasobów. Przyczyni się to do ograniczenia zużycia energii nieodnawialnej, wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii oraz do redukcji emisji zanieczyszczeń, wpływając tym samym na poprawę jakości środowiska. 

Adresatami studiów są absolwenci studiów inżynierskich oraz studiów magisterskich – projektanci, przedstawiciele samorządów terytorialnych, pracownicy służb ochrony środowiska oraz inne osoby zainteresowane proponowaną problematyką (studia dedykowane są przede wszystkim absolwentom Architektury i Inżynierii lądowej). 

Założenia techniczno-organizacyjne studiów podyplomowych:

liczba godzin zajęć (ogółem): 180
liczba punktów ECTS: 30
miejsce zajęć: sale wykładowe, sale seminaryjne, laboratoria Wydziału Architektury PG
częstotliwość zajęć: co około 2 tygodnie (sobota, niedziela)
forma zajęć: wykłady, ćwiczenia
formy zaliczenia: egzamin, kolokwium, test, prezentacja, praca zaliczeniowa 
planowana liczba uczestników: studia powołane zostaną przy minimum 30 zgłoszeniach
czas trwania studiów: 2 semestry
sposób organizacji: studia niestacjonarne

Podstawa wydania świadectwa: praca zaliczeniowa (warunkiem wydania świadectwa ukończenia studium podyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz wykonanie ocenionej pozytywnie pracy zaliczeniowej). Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Politechnika Gdańska na zasadach określonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Rozpoczęcie studiów:

Uczestnictwo w studiach jest odpłatne, koszt uczestnictwa wynosi 5200 zł

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się poprzez system eRekrutacja

eRekrutacja – instrukcja dla kandydata

Po zakończeniu rekrutacji słuchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest do dostarczenia odpisu dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub studiów magisterskich, wniesienie opłaty za uczestnictwo; dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna w przypadku dużej liczby zgłoszeń lub wykształcenia niezwiązanego z architekturą i budownictwem (w naborze decyduje kolejność zgłoszeń).

program studiów

Zarządzenia i regulaminy

regulamin studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej

Kontakt

kierownik studiów:
dr hab. inż. arch. Robert Idem, prof. PG

zastępczyni kierownika studiów:
dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung

sekretariat studiów:
mgr Aleksandra Zdanowicz,
tel.: +48 58 348 62 54,
e-mail: aleksandra.zdanowicz@pg.edu.pl

Dofinansowanie z WFOŚiGW

Sprawozdanie z realizacji zadania pn. Studia podyplomowe "Architektura i budownictwo proekologiczne"