Gospodarka przestrzenna | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Gospodarka przestrzenna

Makieta miasta

Program kształcenia na kierunku studiów wyższych

nazwa wydziału: Wydział Architektury
nazwa kierunku: Gospodarka przestrzenna
nazwa specjalności: Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną
poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
profil kształcenia: ogólnoakademicki
rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji: kwalifikacje drugiego stopnia
czas trwania studiów: 3 semestry

Programy

https://pg.edu.pl/bip/sprawy-studenckie/programy-studiow/wydzial-architektury


program GPII-4 studiów rozpoczętych w roku akademickim 2019/2020
matryca efektów kształcenia 2019/2020
plan (siatka godzin) 2019/2020

Zapraszamy absolwentów studiów pierwszego stopnia, zarówno tych posiadających tytuł zawodowy inżyniera, jak i licencjata, na studia magisterskie na kierunku Gospodarka przestrzenna.

Studia prowadzimy w dwóch specjalnościach:

 • specjalność Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną prowadzona jest w języku polskim
 • specjalność Urbanistyka prowadzona jest w języku angielskim

Na obu specjalnościach oferujemy wszechstronną edukację na poziomie magisterskim, w szczególności skoncentrowaną na miastach, ich kontekście terytorialnym i ich przekształceniach. Nasze podejście jest zorientowane na projektowanie, jednak z bardzo solidnym zapleczem teoretycznym. W naszym programie znajdują się zagadnienia związane z urbanistyką, planowaniem miast, regionów i struktur transgranicznych, a także kwestie planowania strategicznego i cały zestaw innowacyjnych narzędzi urbanistycznych i planistycznych.
Absolwenci kierunku Gospodarka przestrzenna przygotowani są do samodzielnej, koncepcyjnej pracy w zakresie gospodarowania przestrzenią i wyposażeni są w zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiających elastyczne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb tej działalności zawodowej oraz nawyki kształcenia ustawicznego.

Nasi absolwenci pracują w biurach urbanistycznych i planistycznych (zarówno publicznych, jak i prywatnych, zarówno w Polsce, jak i za granicami naszego kraju), w administracji publicznej wszystkich szczebli (lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej), doradzają bankom inwestycyjnym, firmom deweloperskim, społecznościom lokalnym, organizacjom sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego. Sa także przygotowani do pracy w instytucjach europejskich.

Nasz program, niezależnie od specjalności, oferuje studia 3-semestralne (90 ECTS), rozpoczynające się w semestrze letnim. Zapraszamy na nie zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców.

Specjalność: Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną

Celem kształcenia na specjalności Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną jest przygotowanie absolwentów do podejmowania zadań związanych z kształtowaniem styku lądu i morza, w tym dotyczących „planowania na morzu”, kształtowania struktur portowo-przemysłowych, struktur związanych z gospodarką morską oraz z ochroną ekosystemów na styku lądu i wody. W ramach procesu kształcenia przewiduje się realizację treści programowych, które definiują specyfikę profilu specjalności, takich jak:

 • ochrona i kształtowanie środowiska strefy przybrzeżnej
 • elementy nautyki
 • gospodarka w strefie przybrzeżnej
 • formy wykorzystania strefy przybrzeżnej
 • konflikty funkcjonalne i przestrzenne w eksploatacji i wykorzystaniu strefy przybrzeżnej
 • zarządzanie obszarami i infrastrukturą przybrzeżną
 • planowanie przestrzenne obszarów morskich
 • współzależność rozwoju portu i miasta portowego
 • planowanie przestrzenne obszarów portowych
 • projektowanie wybranych terminali portowych
 • zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi

Proces kształcenia na specjalności Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną umożliwia poznanie zasad kształtowania przestrzennego styku lądu i morza, w tym obszarów morskich i strefy przybrzeżnej, obszarów portowych i struktur portowo-przemysłowych związanych z gospodarką morską oraz z ochroną ekosystemów na styku lądu i wody. Zarządzanie przestrzenią strefy przybrzeżnej i obszarów morskich wymaga umiejętności wypracowywania rozwiązań trójwymiarowych, z uwzględnieniem zmienności w czasie i akceptowalnych przez wszystkich interesariuszy.

Specjalność związana z zarządzaniem strefą przybrzeżną nie była dotychczas realizowana na żadnej polskiej uczelni.

Specjalność: Urbanistyka

Specjalność Urbanistyka przygotowuje do realizacji zadań dotyczących planowania i projektowania urbanistycznego oraz rewitalizacji i odnowy struktur miejskich w poczuciu odpowiedzialności za ład przestrzenny i harmonię środowiska. Specjalność Urbanistyka wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na wysoko kwalifikowanych specjalistów w interdyscyplinarnej, elitarnej i wysoce innowacyjnej dziedzinie jaką jest nowoczesne planowanie rozwoju struktur zurbanizowanych. 

Więcej o specjalności Urbanistyka (prowadzonej w całości w języku angielskim) znajdziecie na angielskiej wersji strony internetowej.