Gospodarka przestrzenna | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Gospodarka przestrzenna

Widok Głównego Miasta w Gdańsku z lotu ptaka

Program kształcenia na kierunku studiów wyższych

nazwa wydziału: Wydział Architektury
nazwa kierunku: Gospodarka przestrzenna
poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
profil kształcenia: ogólnoakademicki
rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji: kwalifikacje pierwszego stopnia

Programy

https://pg.edu.pl/bip/sprawy-studenckie/programy-studiow/wydzial-architektury


Gospodarka przestrzenna to kierunek dla osób zainteresowanych kształtowaniem przestrzeni miast, wsi, osiedli oraz krajobrazów otwartych w sposób funkcjonalny, zrównoważony i przyjazny dla wszystkich użytkowników. Proces kształcenia umożliwia poznanie zasad sporządzania dokumentów planistycznych, prognostycznych, studialnych i o charakterze koordynacyjnym, powstających na poziomie miasta i gminy. Wyjaśnia zasady prowadzenia polityki rozwoju i polityki przestrzennej w skali regionu i kraju oraz zapoznaje z narzędziami ich realizacji. W programie studiów uwzględniono także naukę nowoczesnych technik komputerowych niezbędnych w monitorowaniu, analizach i przygotowaniu różnych przedsięwzięć inwestycyjnych, a także metody pozyskiwania funduszy unijnych w celu prowadzenia skutecznej polityki rozwoju określonych obszarów. Absolwenci tego kierunku studiów mogą być zatrudnieni w firmach zajmujących się planowaniem przestrzennym i urbanistyką, zarówno w oddziałach administracji samorządowej, jak i rządowej.
Absolwenci uzyskujący tytuł zawodowy inżyniera na kierunku Gospodarka przestrzenna posiadają wiedzę z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych, pozwalającą na aktywne uczestnictwo w kolejnych etapach planowania i realizacji procesów rozwoju miast i gmin, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przestrzennego i lokalizacji nowych inwestycji. Ukończenie studiów umożliwia podjęcie studiów II stopnia.