Architektura | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Architektura

Studenci w pracowni

Program kształcenia na kierunku studiów wyższych

nazwa wydziału: Wydział Architektury
nazwa kierunku: Architektura
poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
profil kształcenia: ogólnoakademicki
rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji: kwalifikacje pierwszego stopnia

Programy

https://pg.edu.pl/bip/sprawy-studenckie/programy-studiow/wydzial-architektury


Program studiów jest przeznaczony dla osób pragnących kształcić się w zawodzie architekta. Sformułowany jest w taki sposób, by kształcić przyszłych inżynierów zarówno w wiedzy technicznej, jak i rozwijać w nich wrażliwość na wartości estetyczne i humanistyczne. Umożliwia studentom rozwijanie umiejętności związanych z kształtowaniem przestrzeni zabudowanej zarówno w skali elementów małej architektury, obiektów architektury użyteczności publicznej, jak i wieloprzestrzennych założeń urbanistycznych. Prowadzone zajęcia w ramach studiów oparte są na wiadomościach z dyscyplin wywodzących się z dziedziny nauk technicznych: architektura, urbanistyka, budownictwo oraz z dziedziny sztuk plastycznych i historii sztuki. Głównym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów – inżynierów architektów – do podjęcia pracy zawodowej i do świadomego i kompetentnego uczestnictwa w kształtowaniu przestrzeni stanowiącej ramy życia jednostek i grup społecznych.
Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracowników pomocniczych oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem. Ukończenie studiów umożliwia podjęcie studiów II stopnia.