Biuro Projektów | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Biuro Projektów

mgr Magdalena Byzdra

specjalista
e-mail: magdalena.byzdra@pg.edu.pl
tel.: +48 58 348 65 18
Gmach Główny, p. 312 B

  • pomoc w przygotowaniu pod względem formalnym wniosków aplikacyjnych, udzielanie konsultacji dotyczących zasad współfinansowania projektów, kryteriów oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących procedur aplikacyjnych

  • doradztwo w zakresie administracyjnym przy opracowaniu wniosków aplikacyjnych w ramach projektów planowanych do realizacji na Wydziale Architektury

  • wsparcie administracyjne w zakresie tworzenia budżetu projektu, analiza sposobu wynagradzania oraz formy zatrudnienia personelu projektu

  • koordynowanie procesu zawierania umów w projektach -monitorowanie procesu obiegu dokumentów w jednostkach uczelni

  • wsparcie administracyjna Kierownika Projektu  oraz zespołów projektowych na etapie realizacji i rozliczania projektów krajowych i zagranicznych,  m. in. w zakresie wytycznych kwalifikowalności wydatków, współpraca z wydziałową sekcją finansową oraz  jednostkami centralnymi odpowiedzialnymi za finanse, współpraca z wydziałową i centralną sekcją zamówień publicznych oraz innymi jednostkami zgodnie z zakresami kompetencji niezbędnymi przy realizacji projektów

  • prowadzenie i bieżące aktualizowanie informacji wewnętrznej dla potrzeb pracowników Wydziału Architektury w zakresie aktów prawnych dotyczących procedur aplikacyjnych i zasad pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych