Architektura – dyplom magisterski | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Architektura – dyplom magisterski

informacja dotycząca zdalnego egzaminu
zasady bezpieczeństwa

Zasady dyplomowania

zasady dyplomowania
lista osób uprawnionych do prowadzenia prac dyplomowych magisterskich + lista osób uprawnionych do udzielania konsultacji przy projektach dyplomowych magisterskich
karta gotowości do obrony pracy dyplomowej magisterskiej
wytyczne edytorskie
weryfikacja dyplomu magisterskiego

Pytania egzaminów dyplomowych (obowiązujące od dnia 11.04.2019)

architektura
historia architektury i sztuki
technika
urbanistyka

Questions for diploma examination (effective from April 11th, 2019)

architecture
history of architectire and art
technical fundamentals of architectural design
urban design

Składanie dokumentów o gotowości do obrony

W związku z pandemią dokumenty o gotowości do obrony należy składać do dziekanatu:

 • za pomocą poczty tradycyjnej – termin składania dokumentów mija 30 września 2021 (o terminie złożenia dokumentów drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego)

lub

 • bezpośrednio do dziekanatu.

Możliwe jest osobiste złożenie kompletu dokumentów o gotowości do obrony po uprzednim umówieniu się z panią Aleksandrą Zdanowicz (aleksandra.zdanowicz@pg.edu.pl) przez system kolejkowy.
 


Bardzo proszę o zapoznanie się z listą dokumentów i materiałów, które należy złożyć. Proszę również o szczególną uważność, by dokumenty były kompletne.

Spis dokumentów (w białej teczce):

 • oryginał zaświadczenia o odbyciu praktyki przeddyplomowej,
 • książeczka z esejem i opisem, z załączonymi planszami w formacie A3, złożonymi do A4,
 • karta weryfikacji podpisana przez promotora,
 • karta gotowości do obrony, wypełniona i podpisana przez dyplomanta.

Podpisy potwierdzające konsultacje specjalistyczne mogą być złożone na odrębnych kartach, skanach lub w formie wydrukowanej wiadomości potwierdzającej odbycie konsultacji od osoby która ich udzieliła.

Podpis promotora i recenzenta może być złożony w formie skanu, na karcie lub w formie wiadomości mailowej – promotor stwierdza, że dopuszcza pracę dyplomową do obrony, a recenzent stwierdza, że przyjmuje pracę do recenzji

Elektroniczne oświadczenie dotyczące pracy dyplomowej o przestrzeganiu praw autorskich wypełnia dyplomant w systemie Moja PG przed wgraniem pliku z pracą dyplomową.
Po wgraniu pracy do weryfikacji antyplagiatowej (1 tydzień przed wywieszeniem plansz) dyplomant składa oryginały wszystkich dokumentów i 1 płytę CD – z kompletem dokumentów (książeczka, plansze, skan strony tytułowej, karta weryfikacji pracy podpisana przez promotora). 

Submission of documents on defense readiness

Due to pandemic, documents for defense should be submitted to the 2nd degree dean's office:

 • by traditional mail – the deadline for submitting documents is September 30th, 2021 (the date of submitting documents by post is determined by the date of the postmark)

or

 • directly to the dean's office.

It is possible to submit a set of documents for defense in person after prior individual appointment with Ms Aleksandra Zdanowicz (aleksandra.zdanowicz@pg.edu.pl) for a specific hour at the dean's office, room 313.
Personal submission of documents is possible until September 25th, 2021.


Please read the list of documents and materials that should be submitted. We also ask for special care that the documents are complete.

List of documents (in white folder):

 • original of the certificate of undergraduate internship,
 • booklet with essay and description, with attached sheets in A3 format, folded to A4,
 • verification card signed by the supervisor,
 • defense readiness card, completed and signed by the graduate student.

Signatures confirming specialist consultations may be placed on separate sheets, scans, or in the form of a printed message confirming the consultation from the person who gave them.

The signature of the supervisor and the reviewer may be submitted in the form of a scan, on the card or in the form of an e-mail message – the supervisor states that he/she admits the diploma thesis for defense, and the reviewer states that he/she accepts the thesis for review.

The electronic statement on the thesis on compliance with copyright is completed by the graduate in the Moja PG system before uploading the file with the thesis.
After uploading the thesis for anti-plagiarism verification (1 week before displaying the boards) the graduate submits the originals of all documents and 1 CD – with a complete set of documents (booklet, charts, scan of the title page, thesis verification card).

Uwagi

Oświadczenie studenta o przestrzeganiu praw autorskich (Moja PG: Student -> Studia -> Dyplomy) należy wypełnić przed wgraniem pliku z pracą dyplomową.

Terminy, limity i oferta 2019/2020 w aktualnościach.

Obrony prac dyplomowych magisterskich w sesji letniej zaplanowane zostały w terminie 1-2.07.2021.
Studenci z semestru dyplomowego letniego chcący przystąpić do obrony w powyższym terminie powinni do 31.05.2021 złożyć w dziekanacie komplet wymaganych dokumentów. 

Ustny egzamin dyplomowy dla studentów z semestru letniego odbędzie się w dniach:

 • Architektura – grupa angielska: 24.06.2021
 • Architektura – grupa polska: 21-23.06.2021
 • Gospodarka przestrzenna: 25.06.2021
 • Architektura – grupa angielska – termin poprawkowy: 15.09.2021
 • Architektura – grupa polska – termin poprawkowy: 13-14.09.2021
 • Gospodarka przestrzenna – termin poprawkowy: 15.09.2021

Zgodnie z regulaminem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Politechnice Gdańskiej prace dyplomowe należy złożyć do 30 września na studiach II stopnia kończących się w semestrze letnim i do 30 kwietnia na studiach II stopnia kończących się w semestrze zimowym.

Przed wejściem na 3. semestr studenci są zobowiązani do pobrania ze strony internetowej Karty gotowości do obrony i odesłania jej na adres e-mail dz-stud@pg.edu.pl z uzupełnioną częścią dotyczącą: danych personalnych, danych adresowych, danych kontaktowych, tematu pracy dyplomowej, imienia i nazwiska promotora.
W trakcie semestru studenci zbierają na wydrukowanej karcie gotowości podpisy prowadzących udzielających konsultacji dyplomowych.
Uzupełnioną kartę gotowości studenci składają wraz z dokumentami do obrony w terminie zgodnym z Regulaminem studiów PG.

zarządzenie w sprawie wydawania dyplomów

Obowiązujące wnioski o wydanie dodatkowego dyplomu/suplementu w języku obcym:
wniosek o wydanie dodatkowych odpisów dyplomu ukończenia studiów
wniosek o wydanie odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim

Uwaga – studenci specjalności w języku angielskim:

 • egzamin dyplomowy odbywa się obligatoryjnie w języku angielskim,
 • obrona pracy dyplomowej zgodnie z ustaleniem z promotorem w języku angielskim lub polskim (informację o wyborze języka należy przekazać do dziekanatu),
 • esej oraz plansze zgodnie z ustaleniem z promotorem w języku angielskim lub w polskim i angielskim,
 • opinia promotora i recenzja w dokumentacji obowiązkowo w języku angielskim.

W celu usprawnienia wywieszania prac prosimy we własnym zakresie wykonać w planszach (w rogach) otwory do ich zawieszenia.

zasady wznowienia studiów po skreśleniu z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów II stopnia na kierunku Architektura
uznawalność dyplomów obronionych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

Tematy prac dyplomowych w ubiegłych latach:
2020/2021
2016/2017
2015/2016
2014/2015

Notices

Vice Dean for Education and Promotion

Dear Students,

due to COVID-19 epidemiological situation we would like to ask you to take all precautiones and follow all the instructions and rules below during master exam. You must:

 • be punctual – arrive at the assigned room 5 min. before the scheduled time,
 • wear a mask covering mouth and nose or a suitable helmet covering face,
 • bring your student ID card or any other document with a photograph and your own pen,
 • keep the distance of 2 meters between other students,
 • have the temperature measured before entering the exam room,
 • have your hands disinfected before entering the exam room (disinfection liquid will be available in front the examination room),
 • sit separately – each member of the commission and every student will have a separate table,
 • choose a set of questions while entering to the examination room and return it to a specially assigned container after the exam,
 • leave at once the building after finishing the exam, not waiting for the results (the results of the exam will be announced in Moja PG system in the individual student account in Diploma section, after termination of the exam for all the students participating during that day.

Students of Architecture MSc studies in English are obligated to download the so called karta gotowości do obrony and send it back via e-mail to dz-stud@pg.edu.pl with their personal data, address, e-mail contact, thesis topic, name and surname of the supervisor.
During the third semester the students collect all the signatures of the leading teachers from interdisciplinary diploma consultations at the same karta gotowości do obrony, which must be delivered with all the required documents to defend the diploma thesis to room 313 in the announced time.

Notice – students studying at MSc in Architectue:

 • the exam is obligatory in English,
 • the diploma defense, according to arrangements with the supervisor, either in Polish or English (the final decision should be passed to the dean's office – room 313),
 • the diploma essay and boards, according to arrangements with the supervisor, either in Polish or English,
 • the supervisor's report and review obligatory in paper version in English.