Dokumenty do pobrania | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dokumenty do pobrania

Zasady rejestracji na semestry dla studiów I stopnia (pdf, 237.11kB) Zasady rejestracji na semestry dla studiów II stopnia (pdf, 239.17kB) Zasady realizacji przeniesienia studenta z innej uczelni na WA PG (pdf, 256.83kB)

załączniki:

Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne studia II stopnia na kierunku Architektura na PG (pdf, 344.77kB) Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 4/2019 z 28 lutego 2019 r. w sprawie: elektronicznej legitymacji studenta (ELS) i elektronicznej legitymacji doktoranta (ELD) (pdf, 603.82kB) Potwierdzenie cząstkowego zaliczenia przedmiotów (doc, 31.50kB) Podanie do Prorektora ds. kształcenia (dostępne również na portalu Moja PG) (docx, 13.89kB)

 

Mapy

Wskazówki pomagające uzupełnić wnioski o wydanie materiałów mapowych:

P i P1.pdf (pdf, 207.46kB)
  • materiały dla dyplomantów – wniosek dostarcza dyplomant
  • materiały na zajęcia – wniosek do Dziekanatu dostarcza prowadzący zajęcia

UWAGA, podpisany wniosek student odbiera z dziekanatu i przekazuje do odpowiedniego urzędu.

Algorytm do obliczania oceny końcowej z modułu przyjęty przez Wydziałową Komisję Kształcenia

Ocenę końcową oblicza się na podstawie średniej ważonej, gdzie wagą jest liczba punktów ECTS dla poszczególnych zajęć składowych. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jakiejkolwiek części modułu, ocena końcowa za moduł jest niedostateczna.

Widełki liczbowe przyjęte do obliczania ocen modułów:
3,00-3,24 → 3,0
3,25-3,74 → 3,5
3,75-4,24 → 4,0
4,25-4,74 → 4,5
4,75-5,49 → 5,0  

Procedura postępowania w przypadku znalezionych rzeczy

Wszystkie znalezione rzeczy należy niezwłocznie oddać właścicielowi, a jeżeli jest to niemożliwe, to należy daną rzecz oddać do najbliższej portierni znajdującej się w danym budynku lub na portiernię główną PG (przy bramie wjazdowej na teren uczelni).
Osoba przekazująca znalezioną rzecz na portiernię proszona jest o podanie okoliczności, czasu i miejsca znalezienia.
Jeżeli jest to możliwe osoba przekazująca rzecz zostawia swoje dane kontaktowe.

Wszystkie znalezione rzeczy zdeponowane na portierniach zostaną w tym samym dniu przekazane do portierni głównej PG.

Oficjalna procedura weryfikacji (potwierdzania) wykształcenia zdobytego przez studentów oraz absolwentów

udzielanie informacji o studentach i absolwentach Politechniki Gdańskiej stronom trzecim (pdf, 440.07kB) zgoda na weryfikację wykształcenia (pdf, 250.30kB)