Zasady rejestracji na semestry dla studiów I stopnia (pdf, 237.11kB)

(w modyfikacji)

Zasady rejestracji na semestry dla studiów II stopnia (pdf, 239.17kB)

(w modyfikacji)

  Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne studia II stopnia na kierunku Architektura na PG (pdf, 344.77kB)

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 4/2019 z 28 lutego 2019 r. w sprawie: elektronicznej legitymacji studenta (ELS) i elektronicznej legitymacji doktoranta (ELD) (pdf, 603.82kB)

 

Mapy

Wskazówki pomagające uzupełnić wnioski o wydanie materiałów mapowych:

P i P1.pdf (pdf, 207.46kB)
  • materiały dla dyplomantów – wniosek dostarcza dyplomant
  • materiały na zajęcia – wniosek do Dziekanatu dostarcza prowadzący zajęcia

UWAGA, podpisany wniosek student odbiera z dziekanatu i przekazuje do odpowiedniego urzędu.

Algorytm do obliczania oceny końcowej z modułu przyjęty przez Wydziałową Komisję Kształcenia

Ocenę końcową oblicza się na podstawie średniej ważonej, gdzie wagą jest liczba punktów ECTS dla poszczególnych zajęć składowych. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jakiejkolwiek części modułu, ocena końcowa za moduł jest niedostateczna.

Widełki liczbowe przyjęte do obliczania ocen modułów:
3,00-3,24 → 3,0
3,25-3,74 → 3,5
3,75-4,24 → 4,0
4,25-4,74 → 4,5
4,75-5,49 → 5,0  

Procedura postępowania w przypadku znalezionych rzeczy

Wszystkie znalezione rzeczy należy niezwłocznie oddać właścicielowi, a jeżeli jest to niemożliwe, to należy daną rzecz oddać do najbliższej portierni znajdującej się w danym budynku lub na portiernię główną PG (przy bramie wjazdowej na teren uczelni).
Osoba przekazująca znalezioną rzecz na portiernię proszona jest o podanie okoliczności, czasu i miejsca znalezienia.
Jeżeli jest to możliwe osoba przekazująca rzecz zostawia swoje dane kontaktowe.

Wszystkie znalezione rzeczy zdeponowane na portierniach zostaną w tym samym dniu przekazane do portierni głównej PG.

Oficjalna procedura weryfikacji (potwierdzania) wykształcenia zdobytego przez studentów oraz absolwentów

udzielanie informacji o studentach i absolwentach Politechniki Gdańskiej stronom trzecim (pdf, 440.07kB) zgoda na weryfikację wykształcenia (pdf, 250.30kB)