Dokumenty do pobrania | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dokumenty do pobrania

Zasady rejestracji na semestry dla studiów I stopnia
Zasady rejestracji na semestry dla studiów II stopnia
Zasady realizacji praktyk zawodowych dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Architektura

Zasady realizacji przeniesienia studenta z innej uczelni na WA PG

załączniki:

  • Zestawienie zrealizowanych przedmiotów realizowanych na uczelni macierzystej z programem studiów na WA PG (studia I stopnia):  .pdf .xlsx
  • Zestawienie zrealizowanych przedmiotów realizowanych na uczelni macierzystej z programem studiów na WA PG (studia II stopnia): .pdf .xlsx

Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne studia II stopnia na kierunku Architektura na PG
Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 4/2019 z 28 lutego 2019 r. w sprawie: elektronicznej legitymacji studenta (ELS) i elektronicznej legitymacji doktoranta (ELD)

Potwierdzenie cząstkowego zaliczenia przedmiotów
Podanie do Prorektora ds. kształcenia i dydaktyki (dostępne również na portalu Moja PG)

 

Mapy

Wskazówki pomagające uzupełnić wnioski o wydanie materiałów mapowych:

Algorytm do obliczania oceny końcowej z modułu przyjęty przez Wydziałową Komisję Kształcenia

Ocenę końcową oblicza się na podstawie średniej ważonej, gdzie wagą jest liczba punktów ECTS dla poszczególnych zajęć składowych. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jakiejkolwiek części modułu, ocena końcowa za moduł jest niedostateczna.

Widełki liczbowe przyjęte do obliczania ocen modułów:
3,00-3,24 → 3,0
3,25-3,74 → 3,5
3,75-4,24 → 4,0
4,25-4,74 → 4,5
4,75-5,49 → 5,0  

Procedura postępowania w przypadku znalezionych rzeczy

Wszystkie znalezione rzeczy należy niezwłocznie oddać właścicielowi, a jeżeli jest to niemożliwe, to należy daną rzecz oddać do najbliższej portierni znajdującej się w danym budynku lub na portiernię główną PG (przy bramie wjazdowej na teren uczelni).
Osoba przekazująca znalezioną rzecz na portiernię proszona jest o podanie okoliczności, czasu i miejsca znalezienia.
Jeżeli jest to możliwe osoba przekazująca rzecz zostawia swoje dane kontaktowe.

Wszystkie znalezione rzeczy zdeponowane na portierniach zostaną w tym samym dniu przekazane do portierni głównej PG.

Oficjalna procedura weryfikacji (potwierdzania) wykształcenia zdobytego przez studentów oraz absolwentów

udzielanie informacji o studentach i absolwentach Politechniki Gdańskiej stronom trzecim
zgoda na weryfikację wykształcenia

Wyjścia (dla prowadzących zajęcia)

zgłoszenie do ubezpieczenia wyjścia w ramach zajęć ze studentami na rok 2021

(nastąpiła zmiana numeru polisy)


W podaniu dotyczącym wyjścia proszę zawrzeć sformułowanie, że odbędzie się ono przy zachowaniu reżimu sanitarnego.