Szkoła Wyobraźni | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Szkoła Wyobraźni

Szkoła Wyobraźni – Kurs Rysunku Architektonicznego

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2023/2024 zajęcia ze Szkoły Wyobraźni rozpoczną się od 09.09.2022. Liczba miejsc w grupie: 15.

Zapraszamy na zajęcia z rysunku architektonicznego, czyli naukę rysunku odręcznego z wyobraźni z wykorzystaniem podstawowych zasad konstrukcji geometrycznych. Zakres materiału obejmować będzie m.in. zasady kompozycji, konstrukcje w perspektywie i aksonometrii, rzuty Monge'a, itp. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do młodzieży szkół średnich i maturzystów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności rysunkowe oraz rozwinąć swoją wyobraźnię przestrzenną. W zajęciach uczestniczyć może każdy, niezależnie od posiadanych umiejętności.Osoby prowadzące zajęcia zapewniają indywidualne podejście do każdego kursanta w zależności od jego umiejętności i wiedzy.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w soboty, po 3 godziny zegarowe – od 13:00 do 16:00, w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

Na zajęcia należy przygotować ołówki typu H1, HB, 2B, gumkę, cienkopisy czarne, kartki białe A4 i A3.

Udział w zajęciach jest odpłatny. Opłaty przyjmowane są za dwa miesiące z góry zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram (28 zajęć)

 • wrzesień: 9, 16, 23, 30
 • październik: 7, 21,28
 • listopad: 4, 18, 25
 • grudzień: 2, 9, 16
 • styczeń: 13, 20, 27
 • luty: 17, 24
 • marzec: 2, 16, 23
 • kwiecień: 6, 13, 20, 27
 • maj: 11, 18, 25
 1. Opłata za I cykl kursu (wrzesień i październik; 7 zajęć) – wynosi 700 zł. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 2 września 2023 r.
 2. Opłata za II cykl kursu (listopad i grudzień; 6 zajęć) – wynosi 600 zł. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 28 października 2023 r.
 3. Opłata za III cykl kursu (styczeń, luty i marzec; 8 zajęć) – wynosi 800 zł. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 6 stycznia 2024 r.
 4. Opłata za IV cykl kursu (kwiecień i maj; 7 zajęć) – wynosi 700 zł. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 30 marca 2024 r.

Zajęcia będą odbywały się w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej na 3. piętrze w sali nr 311

Wpłata na konto:

Politechnika Gdańska, Wydział Architektury
BZ WBK S.A. 75 1090 1098 0000 0001 2023 9037 
tytuł opłaty: Szkoła wyobraźni, nr zadania 016286, imię i nazwisko uczestnika


Zgłoszenia i Potwierdzenia prosimy przesyłać do
Sekcji Finansowej Wydziału Architektury PG,
Gmach Główny p. 319 A, w godzinach 8:00-14:00:
tel.: +48 58 347 12 33
e-mail: iwona.klamann@pg.edu.pl

Warunkiem zapisania się na kurs oraz udziału w zajęciach jest podpisanie umowy udziału w kursie dokształcającym, która zostanie wysłana do uczestników po pierwszych zajęciach.

Regulamin kursu Szkoła Wyobraźni 2023/24
I. Postanowienia ogólne
1. Kurs Szkoła Wyobraźni został utworzony przez pracownika Katedry Architektury Miejskiej i Przestrzeni
Nadwodnych: dr inż. arch. Jakuba Kołodziejczaka.
2. Program Szkoły Wyobraźni jest programem autorskim.
3. Kierownikiem kursu Szkoła Wyobraźni jest dr inż. arch. Jakub Kołodziejczak.
4. Zajęcia prowadzone są prowadzone są przez pracowników Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

II. Cele kursu Szkoły Wyobraźni i ich realizacja
Cele:
1. upowszechnianie wiedzy w zakresie rysunku architektonicznego, zarówno w zakresie konstrukcji potrzebnych do stworzenia rysunku jak i zasad kompozycji,
2. upowszechnianie wiedzy w zakresie historii architektury i architektury współczesnej,
3. upowszechnianie wiedzy w zakresie ergonomii i podstaw projektowania,
4. rozwijanie umiejętności manualnych oraz kreatywności uczestników,
5. wspomaganie umiejętności widzenia przestrzennego,
6. rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów zainteresowań w dziedzinie architektury i odręcznego rysunku architektonicznego,
7. promocja Wydziału Architektury.
Realizacja celów następuje przez:
1. realizację cotygodniowych trzygodzinnych zajęć rysunkowych, odbywających się w soboty, z pominięciem okresu wakacyjnego oraz świąt – zgodnie z harmonogramem kursu,
2. wykłady/prezentacje - wybrane zajęcia,
3. zajęcia w plenerze - na terenie Kampusu PG lub poza nim - wybrane zajęcia,
4. organizację cotygodniowych omówień prac zrealizowanych podczas zajęć,
5. organizację dodatkowych indywidualnych korekt w ramach przeglądu prac wykonanych przez uczestników kursu.

III. Zasady rekrutacji
1. Oferta Szkoły Wyobraźni jest skierowana do wszystkich zainteresowanych nauką rysunku architektonicznego i rozwijaniem wyobraźni
przestrzennej, przede wszystkim do młodzieży szkół średnich i maturzystów. W zajęciach uczestniczyć może każdy, niezależnie od wieku i
posiadanych umiejętności.
2. Rekrutacja odbywa się poprzez zapisy oraz przedpłaty, które realizuje Sekcja Finansowa Wydziału Architektury PG. Adres, telefony kontaktowe oraz nr konta są dostępne na stronie Wydziału Architektury w zakładce Rekrutacja/Kursy/Szkoła Wyobraźni.
3. Zgłoszenia może dokonać osoba pełnoletnia, lub w przypadku osób niepełnoletnich - ich rodzic lub opiekun prawny. Po otrzymaniu przesłanej drogą elektroniczną informacji o przyjęciu uczestnika na listę Kursu należy uiścić opłaty na wskazane konto.
4. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Udział w kursie obejmuje uczestnictwo w pełnym zakresie kursu, nie ma możliwości zapisów na wybrane
pojedyncze

IV. Organizacja zajęć
1. Miejscem organizacji zajęć są sale WA PG w Gmachu Głównym lub sale wskazane przez administratora obiektu/obiektów kampusu PG lub
w przypadku realizacji zajęć poza WAPGw salach wskazanych przez administratora danej placówki. Wybrane zajęcia mogą odbywać się w
plenerze.
2. Zajęcia odbywają w terminie od września do maja.
3. Zajęcia odbywają się w soboty i trwają 3 godziny.
4. Zajęcia organizowane są w grupach liczących do 15 osób. Istnieje możliwość zwiększenia liczby osób na jednej grupie kursu wraz ze
zwiększenie liczby prowadzących, o podobnym doświadczeniu w prowadzeniu tego typu zajęć, jednak nie więcej niż 30 osób na dwóch
prowadzących zajęcia.
5. W przypadku większej liczby chętnych zajęcia mogą odbywać się w dwóch oddzielnych grupach.
6. Nieobecność uczestnika kursu na zajęciach z przyczyn niezależnych od organizatorów nie uprawnia do zwrotu opłaty za te zajęcia.
7. W przypadku nieobecności na zajęciach uczestnik kursu ma prawo do uzyskania materiałów oraz pomocy merytorycznej od prowadzącego
dotyczącej opuszczonych zajęć w przeciągu dwóch tygodni od opuszczonych zajęć.
8. Uczestnik ma obowiązek wykonywania i przynoszenia do omówienia prac domowych oraz regularnego przygotowywania się do zajęć z zakresu przerobionego już materiału.
9. Na czas zajęć na WA PG uczestnicy są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków na warunkach ogólnych.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub przesunięcia na inny termin zajęć z przyczyn niezależnych od organizatorów.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od organizatorów lub gdy nie zostanie zebrana grupa minimum 10 uczestników.

V. Opłaty
1. Udział w zajęciach jest odpłatny.
2. Opłaty przyjmowane są z góry za okres wskazany w harmonogramie kursu.
3. Każdorazową wpłatę należy wnieść w terminie co najmniej tygodnia przed rozpoczęciem cyklu zajęć.
4. Uczestnicy, którzy nie mają uregulowanych opłat za kurs, nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
5. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn zależnych od organizatora, opłata zostanie zwrócona lub za zgodą uczestnika przesunięta na opłacenie kolejnych zajęć.
6. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach, nie ma możliwości zwrotu opłaty. Odrobienie zajęć jest możliwe jedynie w przypadku utworzenia co najmniej dwóch grup kursowych.
7. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne ze zgodą na uczestniczenie w zajęciach.

VI. Rezygnacja z zajęć
1. Rezygnacja z zajęć z przyczyn niezależnych od organizatorów uprawnia do zwrotu wniesionych opłat w wysokości proporcjonalnej do nieodbytych zajęć przewidzianych w programie kursu.
2. Rezygnacja z udziału w zajęciach następuje w wyniku złożenia pisemnej rezygnacji. Rezygnacja z udziału w zajęciach musi być wniesiona przez uczestnika pełnoletniego lub jego rodzica/opiekuna prawnego.

Serdecznie zapraszamy!