Gospodarka przestrzenna, specjalizacja: Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Gospodarka przestrzenna, specjalizacja: Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną

Rysunki studentów

Zasady przyjęć i kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2021/2022:

Uchwała Senatu PG nr 482/2020/XXIV

Kierunek Gospodarka przestrzenna od roku 2020/2021 realizowany jest w ramach dwu równolegle realizowanych specjalności: Urbanism – studia w języku angielskim i Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną – studia w języku polskim. Trzon programu studiów dla obu specjalności jest wspólny i stanowi go grupa przedmiotów obowiązkowych, określonych na podstawie dotychczasowych standardów kształcenia na tym kierunku. Różnice programowe między obiema specjalnościami dotyczą głównie grupy przedmiotów fakultatywnych.

Celem kształcenia na specjalności Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną jest przygotowanie absolwentów do podejmowania zadań związanych z kształtowaniem styku lądu i morza, w tym dotyczących „planowania na morzu”, kształtowania struktur portowo-przemysłowych, struktur związanych z gospodarką morską oraz z ochroną ekosystemów na styku lądu i wody.

W ramach procesu kształcenia przewiduje się realizację treści programowych, które definiują specyfikę profilu specjalności, takich jak:

 • ochrona i kształtowanie środowiska strefy przybrzeżnej
 • elementy nautyki
 • gospodarka w strefie przybrzeżnej
 • formy wykorzystania strefy przybrzeżnej
 • konflikty funkcjonalne i przestrzenne w eksploatacji i wykorzystaniu strefy przybrzeżnej
 • zarządzanie obszarami i infrastrukturą przybrzeżną
 • planowanie przestrzenne obszarów morskich
 • współzależność rozwoju portu i miasta portowego
 • planowanie przestrzenne obszarów portowych
 • projektowanie wybranych terminali portowych
 • zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi