Ogłoszono skład Komitetu Monitorującego program FENnIKS 2021-2027 | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-25

Ogłoszono skład Komitetu Monitorującego program FENnIKS 2021-2027

od prawej strony zdjęcie profesora Wysockiego z wydarzenia na PG, profesor w granatowym garniturze, siwe włosy związane w kucyk, czarne prostokątne okulary, stoi bokiem, pochylony ściska czyjąś rękę, z prawej strony na granatowym tle biały napis Profesor Marek Wysocki  członkiem Komitetu Monitorującego programu funduszowego FEnIKS
fot. K. Krzempek
Ogłoszono listę członków i zastępców komitetu monitorującego program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Kulturę i Środowisko. Wśród powołanych członków jest dr hab. inż. arch Marek Wysocki, profesor uczelni z Katedry Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego.

Profesor Marek Wysocki jest wybitnym specjalistą w zakresie projektowania uniwersalnego. Z ramienia Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami został powołany na członka komituetu monitorującego organizacje pozarządowe.

Pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, zatrudniony na PG od 15 listopada 1989 r.  w Katedrze Techniki Budownictwa (obecnie Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego). W 2001 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk technicznych, a w 2012 r. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej uzyskał tytuł dr. hab. W maju 2017 roku powołany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego PG.

Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami projektowania przestrzeni dostępnej dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych.  W 1995 roku zorganizował seminarium „Projektowanie przestrzeni wspólnej”, spotkania projektantów i osób z niepełnosprawnością. Jest autorem ponad 70 artykułów z tematyki "Projektowania uniwersalnego" oraz ekologii i zrównoważonego rozwoju. Autor książki "Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni" (2010), pierwszej w Polsce publikacji szeroko omawiającej zagadnienia projektowania przestrzeni dostępnej dla osób z dysfunkcją wzroku. Jest autorem Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni (2013), opartych na zasadach projektowania uniwersalnego, które obecnie wdrażane są w innych miastach w Polsce na podstawie systemu licencji rozwiązania innowacyjnego. Autor wzorów przemysłowych i użytkowych wspomagających poruszanie się osób niewidomych i osób starszych w środowisku zbudowanym.  Jest audytorem w zakresie dostępności obiektów i przestrzeni publicznych.  Jest pierwszym w Polsce Access Oficerem (ekspertem ds. dostępności) powołanym na to stanowisko przez prezydenta Miasta Gdyni.

Prof. Marek Wysocki jest inicjatorem powołania na Politechnice Gdańskiej Centrum Projektowania Uniwersalnego, pierwszej w Polsce instytucja B+R, wspierająca rozwój technologii kompensacyjnych oraz standardów dostępności w zakresie projektowania środowiska zbudowanego, produktów i urządzeń w oparciu o koncepcją projektowania uniwersalnego i równoprawnego korzystania z usług świadczonych w przestrzeni publicznej przez osoby z niepełnosprawnością.

Marek Wysocki jest twórcą wielu programów edukacyjnych popularyzujących idee projektowania uniwersalnego. Jest organizatorem i aktywnym uczestnikiem wielu konferencji, seminariów i warsztatów poświęconych problematyce projektowania dla wszystkich i design thinking. Od 2004 r. realizuje na Politechnice Gdańskiej program "Projektowanie Przestrzeni Wspólnej", w ramach którego odbywają się warsztaty studenckie „Miasta bez barier – pokonać schody i obojętność”.  Podczas tych warsztatów studenci sprawdzają przestrzenie miast z pozycji osoby na wózku i osób z niepełnosprawnością wzroku, wskazując włodarzom miast przestrzenie do interwencji i likwidacji barier architektonicznych. Od 2014 dodatkowo organizuje warsztaty partycypacyjne „Projektowanie uniwersalne – jak żyć razem nie obok siebie”, podczas których studenci architektury projektują zmiany w mieszkaniach osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Powstające projekty służą osobom z niepełnosprawnością do dokonywania zmian i tym samym podnoszenia jakości życia w miejscu zamieszkania i najbliższej okolicy. W 2016 roku we współpracy z Fundacją Elektrownia Inspiracji zainicjował projekt edukacyjny „Wspólna przestrzeń – wspólna sprawa” angażujący uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do zwrócenia uwagi na potrzeby osób starszych i z niepełnosprawnością w przestrzeni miast w których funkcjonują. W ramach tego projektu uczniowie we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami nakręcali filmy o barierach architektonicznych w ich miejscowościach. Następnie studenci architektury wykonali na ich podstawie i wizji lokalnej, koncepcje zmian przestrzennych poprawiających dostępność.

Od 2009 roku pełni funkcję opiekuna Międzywydziałowego Koła Naukowego „Projektowanie Uniwersalne”, gdzie inspiruje młodych ludzi do zmiany otoczenia z myślą o osobach z różną sprawnością. Idee projektowania uniwersalnego wprowadza do nowych ogólnouczelnianych programów, gdzie zespołu interdyscyplinarne tworzą pomysły na nowe przestrzenie i produkty, które mają służyć wszystkim użytkownikom zgodnie z ideami projektowania uniwersalnego.

Prof. Marek Wysocki jest ekspertem Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Jako członek Grupy Roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji wprowadził zapisy o konieczności finansowania badań i wdrożeń nowych technologii kompensacyjnych, które mają poprawić jakość funkcjonowania osób z niepełnosprawnością i osób starszych. Jest członkiem krajowego jury konkursu Access City Award organizowanego przez Komisję Europejską, nagradzającą najbardziej aktywne miasta, kształtujące swoją politykę w zakresie wsparcia i wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami. W ramach prac grupy ON Inclusion 14-20, zespołu niezależnych ekspertów, przyczynił się do wypracowania wytycznych w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością  działających na rzecz realizacji dostępności w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego w projektach finansowanych ze środków unijnych. W styczniu 2018 roku powołany został przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych na eksperta w zakresie dostępności. Jest członkiem Rady Programowej Kongresu Osób z Niepełnosprawnością.

Marek Wysocki jest zwolennikiem konsekwentnego wprowadzenia zapisów Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością do polskiego porządku prawnego. W tym zakresie bierze aktywny udział w konsultacjach społecznych nowych aktów prawnych, a także inicjuje nowe rozwiązania prawne, takie jak wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji Access Oficera, która ma dbać o politykę dostępności zarówno na poziomie samorządów lokalnych, jak i na poziomie ogólnopolskim.

Dr hab. Marek Wysocki od wielu lat ściśle współpracuje z wieloma organizacjami NGO (m.in. Fundacja Aktywizacja, Fundacja Szansa dla Niewidomych, FOSA, Kolomotywa, FIRR, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Integralia, Fundacja Elektrownia Inspiracji, Adapa i wielu in.) oraz z wieloma samorządami lokalnymi.

Za konsekwentne i bezkompromisowe propagowanie projektowania uniwersalnego w 2013 r. otrzymał  medal “Gdynia bez barier”, a w 2017 roku za wkład w propagowanie praw osób z niepełnosprawnościami nagrodę im. Macieja Lisa przyznawaną dorocznie przez Rzecznika Praw Obywatelskich .

Wielokrotnie był również nagradzany przez Rektora PG za swoją aktywność organizacyjną i dydaktyczną, która jest związana z podnoszeniem świadomości o potrzebach osób z niepełnosprawnością.

Społecznik, udzielający się na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością. Był inicjatorem dorocznych wystaw i kiermaszów twórczości osób z niepełnosprawnością działających w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, które na stałe zagościły w kalendarzu imprez na Politechnice Gdańskiej. Z ramienia Politechniki Gdańskiej zorganizował pierwszy na Pomorzu Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnością, podczas którego przedstawiciele NGOs wskazywali kierunki działań na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością, które były prezentowane na Kongresie Osób z Niepełnosprawnością.

Marek Wysocki to propagator idei społeczeństwa obywatelskiego, w którym ważną rolę odgrywa równoprawny dostępu osób z niepełnosprawnością do przestrzeni publicznej oraz powszechnej edukacji, w tym także do studiowania na wyższych uczelniach. Wśród grona swoich przyjaciół ma wielu, którzy na co dzień zmagają się ze swoją niepełnosprawnością, traktując ich zawsze jak równych sobie partnerów w realizowanych wspólnie działaniach.

Ogłoszenie Składu Komisji

Portal Funduszy na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 

100 wyświetleń