UWAGA !!! Zgodnie z §9 punkt 1. podpunkt 6 i 7 "Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyzszych na Politechnice Gdańskiej" student jest zobowiązany:

  • 6. zapoznawać się z zarządzeniami i informacjami ogłaszanymi na stronie internetowej  Politechniki Gdańskiej oraz z informacjami wysyłanymi na adres studenckiego uczelnianego konta pocztowego i indywidualnego konta studenta w systemie Moja PG w ciągu 7 dni od daty otrzymania.

  • 7. we wszystkich sprawach dotyczących jego studiów w korespondencji elektronicznej posługiwać się studenckim uczelnianym kontem pocztowym …”

 

 

 

Regulaminy

Regulamin studiów na Politechnice Gdańskiej obowiązujący w roku akademickim 2020/2021

Regulamin studiów na Politechnice Gdańskiej obowiązujący w roku akademickim 2019/2020

 

 

ZASADY REJESTRACJI NA SEMESTRY - STUDIA I STOPNIA.pdf

ZASADY REJESTRACJI NA SEMESTRY - STUDIA II STOPNIA.pdf

opłaty:

Zarządzenie Rektora dot. wysokości opłat - 2018/2019

Zarządzenie Rektora dot. wysokości opłat (zmiany z maja 2019).pdf

Zarządzenie Rektora dot. wysokości opłat (zmiany z lipca 2019).pdf

Zarządzenie Rektora_dot._pobierania_opłat (zmiany z lipca 2020).pdf

Opłaty za powtarzanie_2018-19.pdf

 

 

Zasady realizacji praktyk zawodowych dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na
kierunku Architektura

Zasady WZNOWIENIA STUDIÓW PO SKREŚLENIU Z POWODU NIEZŁOŻENIA  PRACY DYPLOMOWEJ.pdf

Zasady realizacji przeniesienia studenta z innej uczelni na WA PG,  załącznik 1,   pdf 1,   załącznik 2pdf 2

Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne studia II stopnia na kierunku Architektura.pdf

Zarządzenie w sprawie legitymacji - ZR_nr_04-2019_w_spr._els_i_eld.pdf

Podanie o przywrócenie praw studenckich dostępne jest w systemie MojaPG.

Inne

Potwierdzenie cząstkowego zaliczenia
Podanie o przyjęcie po urlopie - do pobrania
Podanie do rektora do pobrania (dostepne również na MojaPG)

MAPY

Uwaga: Obecnie obowiązuje druk P1 zamiast P3.

 

Wskazówki pomagające uzupełnić wnioski o wydanie materiałów mapowych

a)
dla dyplomantów: P i P3 dyplom.pdf
(wniosek dostarcza dyplomant)

b)
na zajęcia: P i P3 na zajecia.pdf
UWAGA, w tym przypadku wniosek do Dziekanatu dostarcza prowadzący zajęcia!

 

 

Algorytm do obliczania oceny końcowej z modułu przyjęty przez Wydziałową Komisję Kształcenia:

ocenę końcową oblicza się na podstawie średniej ważonej, gdzie wagą jest liczba punktów ECTS dla poszczególnych zajęć składowych. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jakiejkolwiek części modułu, ocena końcowa za moduł jest niedostateczna.

Widełki liczbowe przyjęte do obliczania ocen modułów:

  3,00-3,24→3,0;  3,25-3,74→3,5;   3,75-4,24→4,0;   4,25-4,74→4,5;   4,75-5,49→5,0;  

 

PROCEDUTRA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIONYCH RZECZY

  1. Wszystkie znalezione rzeczy należy niezwłocznie oddać właścicielowi, a jeżeli jest to niemożliwe to należy daną rzecz oddać do najbliższej portierni znajdującej się na danym budynku lub na portiernię główną PG (przy bramie wjazdowej na teren uczelni).
  2. Osoba przekazująca znalezioną rzecz na portiernię proszona jest o podanie okoliczności, czasu i miejsca znalezienia.
  3. Jeżeli jest to możliwe osoba przekazująca rzecz zostawia swoje dane kontaktowe.
  4. Wszystkie znalezione rzeczy, a zdeponowane na portierniach zostaną w tym samym dniu przekazane do portierni głównej PG.

 

 

 

WYJŚCIA (plik dla prowadzących zajęcia)

Zgłoszenie do ubezpieczenia wyjścia w ramach zajeć ze studentami:

PLIK: druk_ubezpieczenia_od_2020.docx

UWAGA, zmiana numeru polisy na rok 2021 !!!