UWAGA !!!

Uchwała Senatu PG nr 55/2017/XXIV z 15 marca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej

 „… III.  OBOWIĄZKI I PRAWA STUDENTA

§7.

 1. Student jest zobowiązany:

 1. zapoznawać się z zarządzeniami i informacjami ogłaszanymi na stronie internetowej  Politechniki Gdańskiej oraz z informacjami wysyłanymi na adres studenckiego uczelnianego konta pocztowego i indywidualnego konta studenta w systemie Moja PG w ciągu 7 dni od daty otrzymania.
 2. we wszystkich sprawach dotyczących jego studiów w korespondencji elektronicznej posługiwać się studenckim uczelnianym kontem pocztowym …”

Regulaminy

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Politechnice Gdańskiej 2017/2018 - OBOWIĄZUJĄCY

ZASADY REJESTRACJI NA SEMESTRY - STUDIA I STOPNIA.pdf

ZASADY REJESTRACJI NA SEMESTRY - STUDIA II STOPNIA.pdf

opłaty:

Zarządzenie Rektora dot. wysokości opłat - 2018/2019

NOWE zarządzenie Rektora dot. wysokości opłat (maj 2019).pdf

Opłaty za powtarzanie_2018-19.pdf

 

 

 

Zasady realizacji praktyk zawodowych dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na
kierunku Architektura

Zasady WZNOWIENIA STUDIÓW PO SKREŚLENIU Z POWODU NIEZŁOŻENIA  PRACY DYPLOMOWEJ.pdf

Zasady realizacji przeniesienia studenta z innej uczelni na WA PG,  załącznik 1,   pdf 1,   załącznik 2pdf 2

Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne studia II stopnia na kierunku Architektura.pdf

Zarządzenie w sprawie legitymacji - ZR_nr_04-2019_w_spr._els_i_eld.pdf

Inne

Potwierdzenie cząstkowego zaliczenia
Podanie o przyjęcie po urlopie - do pobrania
Podanie o wznowienie studiów - do pobrania

podanie o wznowienie studiów II st. po skreśleniu za niezłozenie pracy dyplomowej
Podanie do rektora do pobrania

MAPY

Wskazówki pomagające uzupełnić wnioski o wydanie materiałów mapowych

a)
dla dyplomantów: P i P3 dyplom.pdf
(wniosek dostarcza dyplomant)

b)
na zajęcia: P i P3 na zajecia.pdf
UWAGA, w tym przypadku wniosek do Dziekanatu dostarcza prowadzący zajęcia!

 

 

Algorytm do obliczania oceny końcowej z modułu przyjęty przez Wydziałową Komisję Kształcenia:

ocenę końcową oblicza się na podstawie średniej ważonej, gdzie wagą jest liczba punktów ECTS dla poszczególnych zajęć składowych. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jakiejkolwiek części modułu, ocena końcowa za moduł jest niedostateczna.

Widełki liczbowe przyjęte do obliczania ocen modułów:

  3,00-3,24→3,0;  3,25-3,74→3,5;   3,75-4,24→4,0;   4,25-4,74→4,5;   4,75-5,49→5,0;  

 

PROCEDUTRA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIONYCH RZECZY

 1. Wszystkie znalezione rzeczy należy niezwłocznie oddać właścicielowi, a jeżeli jest to niemożliwe to należy daną rzecz oddać do najbliższej portierni znajdującej się na danym budynku lub na portiernię główną PG (przy bramie wjazdowej na teren uczelni).
 2. Osoba przekazująca znalezioną rzecz na portiernię proszona jest o podanie okoliczności, czasu i miejsca znalezienia.
 3. Jeżeli jest to możliwe osoba przekazująca rzecz zostawia swoje dane kontaktowe.
 4. Wszystkie znalezione rzeczy, a zdeponowane na portierniach zostaną w tym samym dniu przekazane do portierni głównej PG.

Opłaty

Wysokości opłat za wydanie niektórych dokumentów:

 1. Elektroniczna legitymacja studencka - 17,00 zł
  duplikat - 25,50 zł
 2. Legitymacja doktorancka - 10,00 zł
  duplikat - 15,00 zł
 3. Dyplom ukończenia studiów - 60,00 zł
 4. duplikat - 90,00 zł
 5. Dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40,00 zł
  duplikat - 60,00 zł
 6. Dokument stwierdzający ukończenie studiów podyplomowych - 30,00 zł
  duplikat - 45,00 zł
 7. Świadectwo ukończenia studiów doktoranckich - 30,00 zł
  duplikat - 45,00 zł
 8. Legalizacja dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą - 19,00 zł

 

 

WYJŚCIA (plik dla prowadzących zajęcia)

Zgłoszenie do ubezpieczenia wyjścia w ramach zajeć ze studentami:

PLIK: druk_ubezpieczenia_(od_2018).docx