Skład i funkcje

 

Przewodnicząca WRS - Biernacik Agata

Domozych Marika

Guze Dawid

Jóźwik Paulina

Krupa Katarzyna

Krystosiak Julia

Myka Michał

Sikorska Alicja

Szybalska Aleksandra

Zdunek Katarzyna

 

 

Kompetencje

Do kompetencji WRS należy podejmowanie decyzji dotyczących Samorządu Studentów na szczeblu wydziału, a w szczególności:

 1. reprezentowanie studentów wydziału przed władzami Wydziału,
 2. zajmowanie i prezentowanie stanowiska studentów wobec organów decyzyjnych na Wydziale,
 3. w sprawach istotnych dla ogółu społeczności studenckiej na Wydziale przeprowadzanie ankietyzacji/referendum, mające na celu podjęcie możliwie najkorzystniejszych decyzji,
 4. wspieranie inicjatyw studenckich, ze szczególnym uwzględnieniem ponadprogramowych warsztatów, wykładów itd.,
 5. organizacja czasu wolnego studentom poprzez m.in. organizację imprez wydziałowych,
 6. współpraca z firmami zewnętrznymi,
 7. wspieranie sprawnego przepływu informacji pomiędzy władzami Wydziału, wykładowcami i administracją a studentami Wydziału,
 8. zarządzanie budżetem przyznawanym studentom Wydziału przez Dziekana,
 9. wyrażanie opinii w sprawie programów kształcenia,
 10. proponowanie Dziekanowi składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej,
 11. wybieranie przedstawicieli studentów organów powołanych przez Radę Wydziału,
 12. wybieranie przedstawicieli do ogólnouczelnianych organów Samorządu określonych w Regulaminie.

 

Przewodniczący

Głównym reprezentantem Wydziałowej Rady Studentów jest jej Przewodniczący. Jest on równocześnie organem wykonawczym na stopniu Wydziału. Do obowiązków Przewodniczącego WRS należy w szczególności:

 1. reprezentowanie WRS wobec Władz Wydziału,
 2. zwoływanie, co najmniej raz w miesiącu posiedzenia WRS,
 3. koordynowanie prac WRS w zakresie kompetencji przekazanych przez odpowiednie Komisje.

W przypadku utraty mandatu, zawieszenia lub trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków
przez Przewodniczącego WRS, jego obowiązki tymczasowo, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego, wykonuje Zastępca.