Wydział Architektury PG jest aktywnym uczestnikiem programów międzynarodowych, zapewniając studentom, doktorantom i pracownikom udział w ich realizacji w ramach obszarów kształcenia, dziedzin i dyscyplin naukowych związanych z prowadzonymi studiami i badaniami.

Zasady kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych określa Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 października 2006 r. i rozporządzenie MPiPS z dnia 19 grudnia 2002 r. oraz zarządzenia rektora.

Głównym programem, w którym od 1999 r. uczestniczy Wydział Architekury jest program Erasmus. Podlega on kompetencjom prodziekana ds. Kształcenia, a nadzorowany jest przez koordynatora wydziałowego.

Sprawy związane z funkcjonowaniem programu prowadzone są przez Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, który ściśle współpracuje z organizacją studencką Erasmus Student Network (ESN) Gdańsk.

Ponadto na Wydziale Architektury powołano Biuro Współpracy Międzynarodowej, Biuro podlega merytorycznie prodziekanowi  ds. Studenckich. Administrację biura, a w tym w szczególności  obsługa studentów ERASMUS+ , CEEPUS i Partner Countries prowadzi:

-  mgr Małgorzata Bogdanowicz –  malbogda@pg.gda.pl, erasmus.wa@pg.gda.pl.
Biuro znajduje się w pok.313 Gmach Główny PG.
Kontakt z biurem tel. (+48)58 348 63 83, fax. (+48)58 347 13 15.

Koordynatorem programu ERASMUS+ jest dr inż. arch. Justyna Borucka – jborucka@pg.gda.pl

tel. (58) 347-19-44.

Kontakt bezpośredni e-mailowy  - erasmus.wa@pg.gda.pl

Wydział Architektury jest jednym z najprężniejszych wydziałów Politechniki Gdańskiej działających w ramach programu Erasmus. Do tej pory studenci mieli możliwość wyjazdu między innymi do: Afryki, Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Liechtensztein, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Turcji, Włoch. Rocznie dzięki programowi Erasmus na studia i praktyki wyjeżdża około 100 studentów, wielu nauczycieli akademickich i  pracowników, a PG przyjmuje około 80 studentów zagranicznych.