I edycja - semestr letni 2017/2018

Nazwa zadania: Studia podyplomowe „Architektura i budownictwo
proekologiczne”

Koszt kwalifikowany zadania: 200000,-PLN

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku:
150000,-PLN w formie dotacji

Opis zadania: TUTAJ

www.wfos.gdansk.pl