dr hab. inż. arch. Anna Górka, prof. nadzw. PG

Email anngorka@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 60 94
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/anngorka

Zajmowane stanowiska

Profesor nadzwyczajny
Miejsce pracy Katedra Projektowania Środowiskowego, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 372
Numer telefonu (58) 348 60 94

Notka biograficzna

Anna Górka jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Karierę naukową rozwija w zespole Katedry Projektowania Środowiskowego (dawniej: Katedra Architektury i Planowania Wsi). Od roku 2016 jest członkiem Rady Wydziału.  Do 2007 roku była czynnym projektantem.

Jej badania i publikacje dotyczą uwarunkowań  i czynników kształtowania przestrzeni obszarów wiejskich. Jest autorką monografii, rozdziałów w monografiach i artykułów w czasopismach, w których omawia zagadnienia transformacji wiejskiego krajobrazu i przestrzeni publicznych oraz przestrzennych konsekwencji rozwoju turystyki wiejskiej. Szczególne miejsce w jej aktywności zawodowej zajmuje popularyzacja wiedzy o specyfice krajobrazów obszarów wiejskich. Upowszechnia ją jako ekspert, wykładowca i współautor opracowań popularnonaukowych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pożytku publicznego.

Rezultaty badań naukowych i doświadczenia współpracy z otoczeniem społecznym wykorzystuje w pracy nauczyciela akademickiego. W tej sferze koncentruje się na rozwoju edukacji w dziedzinie projektowania ruralistycznego. Jej wkład polega na zainicjowaniu programu zintegrowanego kształcenia w ruralistyce m.in. poprzez włączenie zagadnień krajobrazu oraz różne formy uspołeczniania procesu dydaktycznego.

Za działalność dydaktyczną na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej została kilkukrotnie wyróżniona nagrodami Rektora.

Anna Górka is an Assistant Professor at the Faculty of Architecture of the Gdańsk University of Technology. She develops her research career in the team of Department of Environmental Design (formerly the Department of Architecture and Rural Planning). She has been a member of the Faculty Council since 2016 and was an active designer up to 2007.  

Dr Górka  research and publications relate to conditions and factors shaping the rural areas. She is the author of monographs, books chapters and articles, which discuss the transformation of rural landscape and public spaces, and spatial consequences of rural tourism development. An important point of her activity is to promote knowledge about the specifics of rural landscapes. She disseminates it as an expert, lecturer and co-author of popular science publications whilst cooperating with local government units and non-government organizations.

Anna Górka uses her vast research and experiences in the social cooperation in her academic work. What is more she focuses on the development of education in the field of rural design.  Her aim is to initiate the program of integrated education in ruralistics i.a. by inclusion of the landscape issues’ and the different forms of the teaching process socializing.
She has been repeatedly awarded  prizes for the teaching activities at the Faculty of Architecture by Rector of the Gdańsk University of Technology.