prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki

Email jprzew@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 17 77
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jprzew

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury
Gmach Główny, 364
Numer telefonu (58) 347 17 77

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego

Notka biograficzna

Jarosław Przewłócki jest profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, kierownik Katedry Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego.

Podstawowym kierunkiem jego działalności naukowej są badania zjawisk losowych i zastosowanie  metod probabilistycznych oraz teorii niezawodności w budownictwie, a w szczególności w geotechnice.

Autor i współautor około stu publikacji naukowych, w tym szeregu książek oraz artykułów z tzw. listy JCR.

Specjalizuje się m. in. w ocenie stateczności zboczy (analiza deterministyczna i probabilistyczna), posadowieniach obiektów zabytkowych; autor szeregu ekspertyz i orzeczeń geotechnicznych.

Jeśli chodzi o podstawową działalność dydaktyczną, prowadzi zajęcia z teorii konstrukcji, obejmujące mechanikę budowli i wytrzymałość materiałów.

Jarosław Przewłócki is a Professor at Faculty of Architecture of Technical University of Gdańsk, head of Department of Technical Fundamentals of Architectural Design

Basic direction of his scientific activities are researches on random events and application of probability and theory of reliability in civil engineering, in particulary in geotechnics.

Author and co-author about hundred publications, icluding a numbers of books and JCR articles.

He specializes, among others, in slope stability problems (deterministic and probabilistic analysis), foundations of historical buildings; is an author of number of ekspertizes and geotechnical opinions.

Basic teaching leads the theory of structure, including the structural mechanics and the materal strength.