Uznawalność kwalifikacji zawodowych zdobytych na Wydziale Architektury PG

Z radością informujemy, iż wniosek notyfikacyjny Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej uzyskał akceptację Komisji Europejskiej poświadczoną wpisem do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE.

Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w wyżej wymienionych państwach.

Uznawalność kwalifikacji wydana została na podstawie zgodności obowiązującego programu studiów z  dyrektywą 2005/36/EC, co istotne, uznawalność ta jest bezterminowa.

Decyzja KE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE (Dz.U. L 317 z 1.12.2017, str. 119—220), a wszystkie wersje językowe aktu są dostępne w serwisie EUR-LEX TUTAJ

W polskiej wersji językowej opublikowanego aktu w formacie pdf dyplomy architektów polskich uczelni, w tym Politechniki Gdańskiej znajdują się na stronie 96 dokumentu.

 

We are happy to inform you that the notification application of the Faculty of Architecture at the Gdańsk University of Technology got the approval of the European Commission, confirmed by the entry in Annex V, point 5.7.1 to Directive 2005/36 / EC.

Obtaining diploma in Architecture at the Faculty of Architecture of the Gdańsk University of Technology is the basis for the automatic recognition of professional qualifications in the European Union, the European Economic Area and the Swiss Confederation, and opens the possibility to full obtaining qualifications to perform the profession of architect in the above-mentioned countries.
Recognition of qualifications was issued on the basis of compliance of the current study program with Directive 2005/36 / EC and the recognition is for the indefinite period.

The EC decision was published in the EU Official Journal (OJ L 317, 01.12.2017, pp. 119-220), as well as all language versions of the act are available on the EUR-LEX website at the following link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1515578630685&uri=CELEX:32017D2113
In the Polish version of the published act in pdf format, diplomas of architects from Polish universities, including the Gdańsk University of Technology, can be found on page 96 of the document.