Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informuję o możliwości składania wniosków o przyznanie doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia.
 
Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich :
 

  • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub
  • wybitne osiągnięcia w sporcie.

 
Stypendium nie przysługuje doktorantowi, który ukończył już jedne studia doktoranckie.
 
Za wybitne osiągnięcia naukowe uważa się:
 

  • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w części A lub C wykazu ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) o zasięgu międzynarodowym lub w formie książki o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych,
  • znaczący udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię,
  • znaczący udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi,
  • autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny, na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub przyznano wyłączne prawo do odmiany rośliny,
  • referaty własne wygłoszone samodzielnie na międzynarodowych konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu zagranicznych ośrodków akademickich,
  • nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli doktoranci lub naukowcy co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów – o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.

 
Doktoranci składają wypełniony według wzoru wniosek o stypendium wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia u Dziekana Wydziału.
 
Wnioski, po zaopiniowaniu przez Radę Wydziału, należy złożyć do prorektoratu ds. nauki do dnia 7 października 2016 r.
 
Szczegółowa informacja na temat stypendiów znajduje się na stronie Działu Spraw Naukowych.
 
 
Z poważaniem,
 
prof. Józef E. Sienkiewicz
prorektor ds. nauki