Rekrutacja na studia doktoranckie 2018/2019

Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie 2018/2019 dostępne są TUTAJ.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów doktoranckich na kierunku Architektura
Wszelkie informacje dostępne są również na stronie Działu Spraw Naukowych PG

 

Uchwała Senatu PG nr 157/2018/XXIV z 21 lutego 2018 r. w sprawie: określenia  warunków  i  trybu  rekrutacji kandydatów  na  stacjonarne  i  niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019

 

Miejsce składania dokumentów: Dziekanat WILiŚ, pok. 158, w godz. urzędowania; do rąk kierownik Dziekanatu p. Kamili Kiryło, e-adres: kamkac@pg.gda.pl

Termin składania dokumentów: od 16.VII. do 14 IX 2018.

Data rozmowy kwalifikacyjnej: 19.IX 2018 godz. 10-14, pok. 312a, WA PG

 

Szczegółowe informacje dostępne TUTAJ.

 

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów

Do podania o przyjęcie na studia doktoranckie należy dołączyć:

wydrukowaną deklarację udziału w rekrutacji po zarejestrowaniu się na stronie https://rekrutacja.pg.edu.pl
życiorys kandydata (CV),
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
informację o pracy dyplomowej (tytuł, promotor, ocena),
suplement do dyplomu lub poświadczony wykaz ocen w karcie przebiegu studiów,
pisemną zgodę pracownika naukowego z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego na podjęcie się funkcji opiekuna naukowego (z potwierdzeniem kierownika katedry o możliwości zapewnienia kandydatowi zajęć dydaktycznych w wymiarze min. 60 godzin rocznie, jeżeli nie będzie on jednocześnie nauczycielem akademickim),
dwie fotografie (jedno zdjęcie legitymacyjne, jedno zdjęcie jak do dyplomu 4,5x6,5cm),
kserokopię dowodu osobistego. 

Podstawę przyjęcia stanowi decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin składania dokumentów: 14 września 2018 (rejestracja elektroniczna do godz. 12:00).

Adres:
Politechnika Gdańska,
Wydział Architektury
Studia Doktoranckie,
ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk.

 

 

Kontakt

Studia Doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.

Kierownik Studiów

dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. nadzw. PG
e-mail: mdym@pg.edu.pl

Przewodniczący Komisji ds. Studiów Doktoranckich na Wydziale Architektury PG

dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
e-mail: jszczep@pg.edu.pl

Sekretariat

Kamila Kiryło
tel. (058) 348-61-66,  
e-mail: kamkac@pg.edu.pl

Przydatne strony:

Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej

Dział Spraw Naukowych

DoctorAnts

 

Przedstawiciele w Uczelnianej Radzie Doktorantów:

Natalia Pomaz – RW i SDPG
Katarzyna Sulewska  – SDPG
Anna Golędzinowska – SDPG
Karolina Krause- SDPG
Piotr Smolnicki - SDPG
(RW - Rada Wydziału, SDPG - Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej)