Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów doktoranckich na kierunku Architektura
Wszelkie informacje dostępne są również na stronie Działu Spraw Naukowych PG
Opiekunem studiów doktoranckich na kierunku Architektura jest dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
e-mail: jszczep@pg.gda.pl

 

Uchwała Senatu PG nr 65/2017/XIV z dnia 19. kwietnia 2017 r. w sprawie okreslenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2017/2018 

Uchwała Senatu PG nr 104/2017/XXIV z 5. lipca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Senatu nr 65/2017/XIV z dnia 19. kwietnia 2017 r. w sprawie okreslenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2017/2018

 

Miejsce składania dokumentów: Dziekanat WILiŚ, pok. 158, w godz. urzędowania; do rąk kierownik Dziekanatu p. Kamili Kiryło, e-adres: kamkac@pg.gda.pl

Termin składania dokumentów: od 1.VII. do 15 IX br.

Termin zakończenia rekrutacji: 15.09. 2017

Data rozmowy kwalifikacyjnej: 18.IX, godz. 10-14, pok. 312A, WA PG

 


WYMAGANIA REKRUTACYJNE:
Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie jest:

 • Przedstawienie przez kandydata zgody samodzielnego pracownika naukowego na sprawowanie opieki naukowej, 
 • Zarejestrowanie się na stronie http://rekrutacja.pg.gda.pl
 • Dostarczenie w terminie ogłoszonym przez wydziałową komisję rekrutacyjną kompletu dokumentów. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia trzeciego stopnia oraz miejsce i termin ich składania zostaną ogłoszone przez wydziałową komisję rekrutacyjną na stronie http://pg.edu.pl/ najpóźniej dwa miesiące przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. 

Postępowanie rekrutacyjne na Wydziale Architektury ma charakter konkursu. Kandydaci otrzymują ocenę (od 2,0 do 5,0) stanowiącą średnią arytmetyczną obliczaną wg następującego wzoru: ocena punktowa = 1/3 x (ocena z dyplomu ukończenia studiów) + 1/3 x (ocena z rozmowy kwalifikacyjnej) + 1/3 x (ocena za publikacje i działalność naukową).

 

Do podania o przyjęcie na Studia Doktoranckie należy dołączyć:

 • wydrukowaną deklarację udziału w rekrutacji po zarejestrowaniu się na stronie http://www.rekrutacja.pg.gda.pl
 • życiorys kandydata (CV),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
 • informację o pracy dyplomowej (tytuł, promotor, ocena),
 • suplement do dyplomu lub poświadczony wykaz ocen w karcie przebiegu studiów,
 • pisemną zgodę profesora lub doktora habilitowanego na podjecie funkcji opiekuna naukowego,
 • dwie fotografie (jedno zdjęcie legitymacyjne, jedno zdjęcie jak do dyplomu 4,5x6,5),
 • ksero dowodu osobistego.

Podstawę przyjęcia stanowi decyzja Komisji Rekrutacyjnej na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Kontakt

Studia Doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.

Kierownik Studiów

dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. nadzw. PG
e-mail: mdym@pg.edu.pl

Przewodniczący Komisji ds. Studiów Doktoranckich na Wydziale Architektury PG

dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
e-mail: jszczep@pg.edu.pl

Sekretariat

Kamila Kiryło
tel. (058) 348-61-66,  
e-mail: kamkac@pg.edu.pl

Przydatne strony:

Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej

Dział Spraw Naukowych

DoctorAnts

 

Przedstawiciele w Uczelnianej Radzie Doktorantów:

Natalia Pomaz – RW i SDPG
Katarzyna Sulewska  – SDPG
Anna Golędzinowska – SDPG
Karolina Krause- SDPG
Piotr Smolnicki - SDPG
(RW - Rada Wydziału, SDPG - Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej)