Akty prawne
Nowela ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (z późniejszymi zmianami )
Rozporzadzenie Ministra Nasuki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 październikia 2015r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

 

1. Wszczęcie przewodu doktorskiego
Kryteria i tryb rozpatrywania podań o wszczęcie przewodu doktorskiego
 
 

 

2. Skierowanie do komisji doktorskiej
   
   
   
   
   
3. Egzaminy doktorskie

Kandydat zdaje egzaminy doktorskie z:

- dyscypliny podstawowej

- dyscypliny dodatkowej

- nowożytnego języka obcego

4.  Obrona rozprawy doktorskiej
 
 

 

Kontakt

Studia Doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.

Kierownik Studiów

dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. nadzw. PG
e-mail: mdym@pg.edu.pl

Przewodniczący Komisji ds. Studiów Doktoranckich na Wydziale Architektury PG

dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
e-mail: jszczep@pg.edu.pl

Sekretariat

Kamila Kiryło
tel. (058) 348-61-66,  
e-mail: kamkac@pg.edu.pl

Przydatne strony:

Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej

Dział Spraw Naukowych

DoctorAnts

 

Przedstawiciele w Uczelnianej Radzie Doktorantów:

Natalia Pomaz – RW i SDPG
Katarzyna Sulewska  – SDPG
Anna Golędzinowska – SDPG
Karolina Krause- SDPG
Piotr Smolnicki - SDPG
(RW - Rada Wydziału, SDPG - Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej)