Studia realizowane na I i II stopniu

I stopień studiów - studia inżynierskie
Tytuł zawodowy – inżynier architekt (inż. arch.)

Studia pierwszego stopnia kończą się obroną wykonywanego w trakcie sem 7 projektu dyplomowego (tabela 3) i egzaminem teoretycznym z zakresu programu tych studiów.

Profil absolwentów

Absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Poznają przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego. Nabywają umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi – z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych – oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne.
Absolwenci studiów I stopnia mają znajomość prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Możliwości zatrudnienia absolwentów

Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracowników pomocniczych oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem. Absolwenci są również przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

II stopień studiów - studia magistierskie
Tytuł zawodowy – magister inżynier architekt (mgr inż. arch.)

Studia drugiego stopnia kończą się obroną wykonywanego w trakcie sem 3 projektu dyplomowego i egzaminem teoretycznym z zakresu programu tych studiów.

Profil absolwentów

Absolwenci mają wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego, historii i teorii architektury, teorii urbanistyki, sztuk pięknych, nauk technicznych i nauk humanistycznych, kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących między ludźmi a obiektami architektonicznymi i otaczającą przestrzenią, stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych z uwzględnieniem czynników społecznych, rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych       w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów, w tym osobom niepełnosprawnym, stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania, a także realizacji i użytkowania obiektu architektonicznego oraz organizacji procesu inwestycyjnego i integracji projektów z opracowaniami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej.
Absolwenci powinni rozumieć rolę zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska zabudowanego. absolwenci powinni  stosować zasady etyki zawodowej.

Możliwości zatrudnienia absolwentów

Absolwenci są przygotowani do: podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, zdobycia uprawnień zawodowych wymaganych prawem, wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi, samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcia pracy badawczej. Absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienie w: pracowniach projektowych architektonicznych            i urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach zajmujących się doradztwem.  Absolwenci są przygotowani do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).