Ramowy program zajęć dydaktycznych studiów podyplomowych

 

Lp.

Nazwa przedmiotu/modułu

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

1

Wprowadzenie do projektowania proekologicznego

20

4

2

Współczesna architektura proekologiczna

45

7

3

Proekologiczne materiały i technologie budowlane

55

9

4

Metodologie i narzędzia oceny środowiskowej struktur przestrzennych

55

9

5

Praca zaliczeniowa

5

1

Razem:

180

30

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu/modułu

Treść przedmiotu

1

Wprowadzenie do projektowania proekologicznego

a/ Tło środowiskowe, cywilizacyjne i społeczno-kulturowe projektowania proekologicznego

b/ Cele, postulaty i priorytety projektowania prekologicznego

c/ Zasady projektowania proekologicznego

d/ Podstawy prawne problematyki budownictwa energooszczędnego (a/ dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, b/ ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. - Prawo Budowlane, c/ przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej, d/ przepisy dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego, e/ przepisy dotyczące audytu energetycznego, f/ przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

e/ Ekonomika i finansowanie rozwiązań proekologicznych

2

Współczesna architektura proekologiczna

a/ Materiały budowlane (wyrób budowlany a środowisko, współczesne koncepcje wykorzystania materiałów tradycyjnych i nisko przetworzonych, materiały uprzemysłowione, materiały nowej generacji)

b/ Obudowa budynku (czynniki wpływające na optymalizację środowiskową elewacji: relacja powierzchni pełnych do przeszkleń, szczelność budynku, izolacyjność termiczna, technologia wykonania, ochrona transparentnych przegród przed nadmiarem promieniowania słonecznego, zieleń, systemy pasywnie i aktywnie pozyskujące energię, wykończenie zewnętrzne, koncepcje przyszłości)

c/ Relacje budynku z otoczeniem (znaczenie uwarunkowań lokalizacyjnych dla energooszczędności; wpływ czynników otoczenia w skali mikrourbanistycznej: zagospodarowanie otoczenia budynku, rodzaj i ukształtowanie powierzchni terenu, orientacja i forma przestrzenna budynku; konsekwencje architektoniczne rozwiązań proekologicznych w relacji budynku z otoczeniem: forma i jej orientacja, kontakt z otoczeniem, zagospodarowanie terenu, zagadnienia komunikacyjne)

d/ Przestrzeń i instalacje (przestrzeń w architekturze proekologicznej; instalacje w architekturze proekologicznej: instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, inne wybrane instalacje energooszczędne i przyjazne środowisku, optymalizacja funkcjonowania instalacji w budynku; konsekwencje architektoniczne projektowania budynków z przestrzenią i instalacjami o charakterze proekologicznym)

e/ Proces projektowaniu budynków proekologicznych (złożoność i zmienność systemu architektury proekologicznej, zintegrowany proces projektowania, metody badawcze, ocena wartości ekologicznej)

f/ Architektura proekologiczna - studia przypadków

3

Proekologiczne materiały i technologie budowlane

a/ Gospoodarka materiałowa w budownictwie prekologicznym (energia i emisja wbudowana, ocena cyklu życiowego wyrobów i struktur przestrzennych - LCA, materiały i technologie budowlane a zdrowie, odpady)

b/ Gospodarka wodna w budownictwie proekologicznym

c/ Gospodarka energetyczna w budownictwie proekologicznym (enegrooszczędność, źródła odnawialne, podstawy budownictwa pasywnego, systemy instalacyjne, elelementy fizyki budowli, przepływ ciepła w przegrodach)

d/ Ocena stanu ochrony cieplnej budynku (a/ określanie danych do obliczenia wskaźników energetycznych: cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych, b/ określenie cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych, c/ obliczanie wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych zgodnie z PN EN ISO 6946, d/ ocena szczelności przegród, e/ określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i wewnętrznych zysków ciepła, f/ interpretacja wyników badań przenikania ciepła przez przegrody budowlane metoda termowizji i badań szczelności)

e/ Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę (a/ ocena stanu i sprawności elementów systemu grzewczego [wytwarzania, przesyłu, regulacji, wykorzystania], b/ ocena stanu i sprawności elementów systemu zaopatrzenia w ciepła wodę użytkowa, c/ ocena możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii: analiza techniczno-ekonomiczna możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii, w tym odnawialnych takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczna oraz zdecentralizowany system zaopatrzenia w energie, a także skojarzonej produkcji energii i ciepła)

f/ Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej (a/ wentylacja grawitacyjna, b/ wentylacja hybrydowa, c/ aeracja, d/ wentylacja mechaniczna, e/ klimatyzacja: systemy powietrzne i systemy powietrzne z czynnikiem chłodniczym, f/ przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii w instalacjach klimatyzacji i wentylacji (odzysk ciepła, wymienniki gruntowe), g/ dostosowanie powietrza do potrzeb, efektywność rozdziału powietrza, automatyczna regulacja)

g/ Ocena instalacji oświetleniowej w budynku (a/ systemy oświetlenia dziennego, b/ możliwości sterowania systemem oświetleniowym, c/ przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii na oświetlenie)

4

Metodologie i narzędzia oceny środowiskowej struktur przestrzennych

a/ Przegląd metod i narzędzi oceny środowiskowej

b/ Oceny oddziaływania na środowisko

c/ Certyfikacja budynków (systemy LEED, BREEAM, DGNB etc.)

d/ Audyty energetyczne

e/ Świadectwa charakterystyki energetycznej - wprowadzenie

f/ Metodyka obliczeń (a/ obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania według Polskich Norm, b/ obliczenie zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania cieplej wody użytkowej, c/ obliczenie kosztów energii zużywanej na cele ogrzewania, cieplej wody użytkowej i wentylacji, d/ obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia, e/ programy komputerowe do sporządzania obliczeń)

g/ Metodyka opracowania świadectw (a/ świadectwo dla budynków mieszkalnych, b/ świadectwo dla lokali mieszkalnych, c/ świadectwo dla budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych, d/ programy komputerowe do sporządzania świadectw)

h/ Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego

i/ Sprawdzian umiejętności (a/ część testowa, b/ część praktyczna)

5

Praca zaliczeniowa

 

 

Planowany efekt ekologiczny

 

Studia podyplomowe Architektura i budownictwo proekologiczne stanowią odpowiedź na rosnące potrzeby edukacyjne związane z realizowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego, w szczególności w dziedzinie ostrożnego i racjonalnego gospodarowania zasobami będącymi źródłami energii i emisji. Sektor budowlany, do którego należy zaliczyć przemysł materiałów budowlanych oraz budynki, ma istotny udział w wykorzystaniu paliw i energii oraz produkcji dwutlenku węgla. Działania konieczne dla zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji zostały określone w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej m.in. w Dyrektywie 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona), w Dyrektywie 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych - zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola (wersja przekształcona), Dyrektywie 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz w Dyrektywie 2012/27/UE z dnia 11.09. 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.

 

Analizy wskazują, że w sektorze budowlanym często dochodzi do nieracjonalnego zużycia energii. Konsekwencją jest pogorszenie jakości środowiska jako całości. Warunkiem zrównoważonego zarządzania energią w tej dziedzinie są w pierwszej kolejności rozpowszechnienie wiedzy i wzrost świadomości proekologicznej inżynierów, architektów i urzędników odpowiedzialnych za właściwe przygotowanie lub zweryfikowanie wymaganych ocen efektywności energetycznej budynków oraz ocen wpływu struktur przestrzennych na środowisko. Wyszkolenie profesjonalistów w zakresie pasywnych i energooszczędnych technologii i projektów budynków, odnawialnych źródeł energii oraz opłacalności ich stosowania przyczyni się do poprawy praktyki w budownictwie oraz w przemyśle materiałów budowlanych.

 

Proponowane treści programowe studiów podyplomowych Architektura i budownictwo proekologiczne ukształtują proekologiczną postawę absolwentów, która będzie miała wpływ na odrzucenie zagrażających środowisku zachowań w ich otoczeniu prywatnym i zawodowym. Studia dostarczą wiedzy i umiejętności, które pozwolą na podejmowanie decyzji zgodnych z założeniami dyrektyw UE. W rezultacie zwiększy się ilość inwestycji i modernizacji zrealizowanych zachowaniem zasady optymalizacji efektywności energetycznej, opłacalności, zmniejszenia emisji oraz poprawy warunków klimatu wnętrz i mikroklimatu wokół budynków. Dalekosiężnym efektem studium będą oszczędności energii nieodnawialnej, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych, racjonalne gospodarowanie zasobami, redukcja zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza oraz zwiększenie bioróżnorodności lokalnych ekosystemów i poprawa dobrostanu ludzi.