KPŚ

Politechnika Gdańska Wydział Architektury

Katedra Projektowania Środowiskowego zatrudni (w roku akademickim 2016/2017 w semestrze letnim) na umowę zlecenie osoby do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów specjalistycznych na kierunku Architektura oraz kierunku Gospodarka Przestrzenna:

 

PRZEDMIOT ZLECENIA

Lp

Wyszczególnienie

Liczba godzin zajęć do opracowania

Wykłady

Ćwiczenia

Projektowanie

Razem godzin zajęć

1

Projekt dyplomowy II, sem. III (letni), studia II stopnia

0

0

12

12

2

Seminarium obieralne III, sem. III (letni), studia II stopnia

0

60

0

60

3

Architektura krajobrazu, sem. VI (letni), studia I stopnia

0

60

0

60

4

Projektowanie krajobrazu, sem. II (letni), studia I stopnia, kierunek Gospodarka Przestrzenna

0

0

45

45

 

Razem

0

120

57

177

 

 

Ad.1 WYMAGANIA dot. przedmiotu: Projekt Dyplomowy II, sem. III (letni), studia II stopnia

 • Stopień doktora habilitowanego w zakresie architektury
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć na wyższej uczelni związanych z problematyką teorii i praktyki projektowania architektonicznego i urbanistycznego (o tematyce zgodnej z obowiązującą na Wydziale Architektury kartą przedmiotu).
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć na wyższej uczelni związanych ze specyfiką katedry – projektowania zrównoważonego

 

Ad.2 WYMAGANIA dot. przedmiotu: Seminarium obieralne III, sem. III (letni), studia II stopnia

 • Doświadczenie projektowe, uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej
 • Stopień doktora nauk technicznych
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć na wyższej uczelni związanych ze specyfiką katedry – projektowania zrównoważonego
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim

 

Ad.3 WYMAGANIA dot. przedmiotu: Architektura Krajobrazu, sem. VI (letni), studia I stopnia

 • Tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta oraz wykształcenie uzupełniające z zakresu architektury krajobrazu
 • Doświadczenie zawodowe z zakresu architektury krajobrazu
 • Predyspozycje do prowadzenia zajęć na wyższej uczelni związanych z problematyką architektury krajobrazu (o tematyce zgodnej z obowiązującą na Wydziale Architektury kartą przedmiotu).

 

Ad.4 WYMAGANIA dot. przedmiotu: Projektowanie krajobrazu, sem. II (letni), studia I stopnia, kierunek Gospodarka Przestrz.

 • Tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta oraz wykształcenie uzupełniające z zakresu architektury krajobrazu
 • Doświadczenie zawodowe z zakresu architektury krajobrazu
 • Predyspozycje do prowadzenia zajęć na wyższej uczelni związanych z problematyką architektury krajobrazu (o tematyce zgodnej z obowiązującą na Wydziale Architektury kartą przedmiotu).

 

 

ZAKRES PRAC:

Autorska propozycja cyklu zajęć prowadzących do nabycia przez studenta efektów kształcenia określonych dla danego przedmiotu oraz szczegółowe sposoby weryfikacji tych efektów (1-2 strony A4).

ZGŁOSZENIA

Aplikacje wraz autorską propozycją zajęć prosimy składać do 21.02.2017r. w Sekcji Finansowej Wydziału w postaci wydrukowanej oraz przesłać drogą elektroniczną na adres: alekorpa@pg.gda.pl oraz pmar@pg.gda.pl

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)." 

Wybór oferty nastąpi do 22.02.2017r. Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.