Proces kształcenia na Wydziale Architektury prowadzony jest zgodnie z Regulaminem stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej oraz zgodnie z zarządzeniami i pismami okólnymi rektora. Prowadzenie zajęć dydaktycznych przebiega zgodnie z przygotowanym planem zajęć dla poszczególnych lat studiów i grup studenckich.

 

 Efekty kształcenia

Podstawą budowania programów kształcenia są efekty kształcenia określone uchwałą Senatu, niezależnie dla każdego kierunku i poziomu studiów.

Kształcenie

Przy tworzeniu koncepcji kształcenia komisje programowe danego kierunku studiów biorą pod uwagę:

  • przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru kształcenia lub obszarów kształcenia określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz.1065) oraz wskazanie odpowiednich dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnosić się będą efekty kształcenia,
  • zgodność profilu kształcenia oraz formy studiów z przyjętymi efektami kształcenia oraz wskazanymi przez jednostkę dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi, do których odnoszą się efekty kształcenia,
  • zgodność koncepcji kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów z misją i strategią rozwoju Uczelni i wydziału,
  • udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w tworzeniu koncepcji kształcenia,
  • programowe osadzenie koncepcji kształcenia w obszarach kształcenia oraz dziedzinach i dyscyplinach naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia,
  • uwzględnienie w koncepcji kształcenia potrzeb rynku pracy.

 

STUDIA DWUSTOPNIOWE, kierunek Architektura

Od roku akademickiego 2007/2008 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/21/97/2197/20070712_rozporzadzenie_standardy_ksztalcenia.pdf na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej prowadzone są studia dwustopniowe na kierunku Architektura i Urbanistyka w systemie 7 semestrów + 3 semestry.

Absolwenci studiów na Wydziale Architektury są zatrudniani w biurach i pracowniach projektowych, w organach administracji samorządowej i państwowej, w pracowniach konserwacji zabytków, w służbach i jednostkach inwestorskich i budowlanych, tworzą kadrę naukową i dydaktyczną w instytucjach nauki i sztuki oraz w szkołach wyższych.

STUDIA I STOPNIA, kierunek Gospodarka przestrzenna

Od roku akademickiego 2012/2013 prowadzony jest kierunek Gospodarka przestrzenna.