Ochrona krajobrazu w ocenach oddziaływania na środowisko (OOŚ) w świetle współczesnych uwarunkowań prawno-metodologicznych

 
 
 
 
Celem debaty jest ukazanie rodzajów i skali zagrożeń krajobrazu związanych z różnorodnymi procesami inwestycyjnymi oraz możliwości ochrony i właściwego kształtowania krajobrazu – dobra publicznego, nieodnawialnego i coraz bardziej zagrożonego. Zaprezentowana zostanie najnowsza światowa wiedza dotycząca sposobów i metod ochrony krajobrazu w procesach inwestycyjnych, podstawy prawne oraz przykłady dobrych praktyk. Wymiana wiedzy i doświadczeń praktycznych pomoże wdrażać dobre wzorce w realnych działaniach inwestycyjnych w ramach przeprowadzanych procedur OOŚ.
 
Po wystąpieniach prelegentów planowane jest zadawanie pytań i dyskusja. 
 
Udział w debacie jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w debacie na adres: asasbo@pg.edu.pl w terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. 
 
Szczegółowy program debaty wraz z załączonymi tekstami artykułów zamieszczony jest poniżej:
 

Program debaty naukowej

Ochrona krajobrazu w ocenach oddziaływania na środowisko
w świetle współczesnych uwarunkowań prawno-metodologicznych
organizowanej w ramach projektu finansowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku
w dniu 20 kwietnia 2018 r., piątek, w godz. 11.15 – 15.00
Politechnika Gdańska, sala 304 Gmachu Głównego

1. Dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska, prof. nadzw. PG, Katedra Urbanistyki i
Planowania Regionalnego, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej –
Wprowadzenie do debaty naukowej. Cel, plan, oczekiwane efekty. Zagrożenia i
ochrona krajobrazu w OOŚ w Polsce.

2. Dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii,
Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Gdański –
Rozumienie krajobrazu w oczach geografa/przyrodnika.

3. Dr hab. inż. arch. Bogna Lipińska, prof. SSW, Sopocka Szkoła Wyższa – Rozumienie
krajobrazu w oczach architekta.

4. Dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii,
Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Gdański –
Zagrożenia krajobrazu w ujęciu geograficzno- przyrodniczym, z uwzględnieniem
obszarów Natura 2000.

5. Dr hab. inż. arch. Anna Górka, prof. nadzw. PG – Zagrożenia krajobrazu wiejskiego w
ujęciu przestrzenno-fizjonomicznym.

6. R. pr. Michał Behnke, Kancelaria Radców Prawnych "CIC" – Ochrona krajobrazu w
ocenach oddziaływania na środowisko - uwarunkowania prawne.

7. R. pr. Michał Behnke, Kancelaria Radców Prawnych "CIC" – Ochrona krajobrazu
obszarów Natura 2000 - uwarunkowania prawne.

8. Dr inż. arch. Magdalena Rembeza, adiunkt, Katedra Urbanistyki i Planowania
Regionalnego, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej – Ochrona krajobrazu
miejskiego w świetle tzw. „ustawy krajobrazowej”.

9. Dr inż. Iwona Orzechowska-Szajda, Zakład Przyrodniczych Podstaw Kształtowania
Krajobrazu, Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu –
Systemy ochrony krajobrazu w OOŚ w różnych krajach (amerykańskie,
australijskie, kanadyjskie, angielskie). Ujęcie metodologiczne. Podobieństwa i
różnice.

10. Dr inż. arch. Paweł Ozimek, Zakład Grafiki Komputerowej i Obliczeń Wysokiej
Wydajności, Instytut Informatyki Politechniki Krakowskiej, Doskonalenie systemów
ochrony krajobrazu w Polsce – „Rekomendacje w zakresie prowadzenia analiz
krajobrazowych na potrzeby wyznaczania stref ochrony krajobrazu”.

11. Dr Wojciech Staszek, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra
Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Gdański – Analizy GIS i
wizualizacje komputerowe jako narzędzie badania skutków wizualnych w OOŚ –
potencjał, ograniczenia, przykłady.

12. Dr inż. arch. Agnieszka Ozimek, Zakład Kompozycji i Planowania krajobrazu,
Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, Badanie chłonności
widokowej krajobrazu przy użyciu modeli cyfrowych w procesie lokalizacji
nowych inwestycji.

13. Dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska, prof. nadzw. PG, Katedra Urbanistyki i
Planowania Regionalnego, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej – Zagrożenia i
ochrona krajobrazu naturalnego w OOŚ. Przypadek obwodnicy Augustowa.

14. Dr hab. inż. arch. Bogna Lipińska, prof. SSW, Sopocka Szkoła Wyższa – Zagrożenia i
ochrona krajobrazu kulturowego w OOŚ. Przypadek planowanej elektrowni
węglowej pod Pelplinem

15. Dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska, prof. nadzw. PG, Katedra Urbanistyki i
Planowania Regionalnego, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej – Podsumowanie debaty.

Po wystąpieniach prelegentów przewidziany jest czas na zadawanie pytań i dyskusję.

Sprawozdanie z debaty kierownika projektu Dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska, prof. nadzw. PG