Rekrutacja na kierunek ARCHITEKTURA:

UWAGA.  Od roku akademickiego 2016/2017 Wydział Architektury PG prowadzi dla studiów II stopnia na kierunku Architektura specjalność w języku  angielskim. Rekrutacja na specjalność przewidziana jest dla grupy 30-osobowej w ramach ustalonego Uchwałą Senatu PG nr 277/2015/XXIII z 20 maja 2015r. łącznego limitu dla kierunku Architektura tj. 180 osób. W przypadku kandydowania na ww. specjalność, obowiązuje portfolio w języku angielskim. Pozostałe dokumenty osób nie będących obcokrajowcami mogą pozostać w języku polskim.

Szczegółowy terminarz  dostępny będzie w grudniu 2020

zasady przyjęć i kryteria kwalifikacji na rok 2020/2021

zasady przyjęć kandydatów na studia II stopnia na kierunek architektura

UWAGA

Kandydat na studia II stopnia na kierunku: Architektura  jest obowiązany oprócz dostarczenia przewidzianych procedurą rekrutacji dokumentów przedstawienia PORTFOLIO (format A4) zgodnie z wymaganiami zawartymi wydziałowych "Zasadach przyjęć"

Szczegółowy zakres i kryteria oceny portfolio zawarte są w przyjetych przez Radę Wydziału Architektury "Zasadach przyjęć kandydatów na stacjonarne studia II stopnia na kierunku Architektura  na Politechnice Gdańskiej"

 

NOTICE!
Since
summer term 2016/2017 of the academic year the field of study at Faculty of Architecture GUT Master of Architecture in English is conducted.

Admission for this field of study will be provided for a group of 30 students according the resolution of the Senate of the Gdansk University of Technology nr 277/2015/XXIII, the Act of 20th May 2015, where the total limit for the field of Architecture is 180 persons.

Candidates for the field: Master of Architecture in English are obliged to deliver all the required documentation in the recruting procedure, as well as, PORTFOLIO (see the details in appendix COMPONENTS OF PORTFOLIO).

The admission will start on January 2021. The detailed agenda will appear on the university webpage.
Note!!!!!!!! In case of recruiting less than 30 students, the field of study will not be opened.

ADMISSION RULES FOR PROSPECTIVE STUDENTS OF SECOND DEGREE STUDY

APPENDIX

Rekrutacja na kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA:

Kierunek „Gospodarka Przestrzenna” realizowany będzie w ramach dwu równolegle realizowanych specjalności: „URBANISTYKA” i „ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE STREFĄ PRZYBRZEŻNĄ”. Trzon programu studiów dla obu specjalności jest wspólny i stanowi go grupa przedmiotów obowiązkowych, określonych na podstawie dotychczasowych standardów kształcenia na tym kierunku. Różnice programowe między obiema specjalnościami dotyczą głównie grupy przedmiotów fakultatywnych.

URBANISTYKA
Celem kształcenia na specjalności „Urbanistyka” jest przygotowanie absolwentów do realizacji zadań związanych z podejmowaniem procesów rozwoju lokalnego i regionalnego, w tym dotyczących planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego oraz rewitalizacji struktur miejskich. W ramach procesu kształcenia przewiduje się realizację przedmiotów, które decydują o specyfice specjalności, w tym między innymi dotyczących zagadnień projektowania urbanistycznego przestrzeni w kontekście globalnym, kształtowania polityki rozwoju miast i regionów oraz kształtowania struktur przestrzennych.

ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE STREFĄ PRZYBRZEŻNĄ                                                

Celem kształcenia na specjalności „Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną” jest przygotowanie absolwentów do podejmowania zadań związanych z kształtowaniem styku lądu i morza, w tym dotyczących „planowania na morzu”, kształtowania struktur portowo-przemysłowych, związanych z gospodarką morską oraz z ochroną ekosystemów na styku lądu i wody. W ramach procesu kształcenia przewiduje się realizację treści programowych, które definiują specyfikę profilu specjalności, takich jak: ochrona i kształtowanie środowiska strefy przybrzeżnej, elementy nautyki, gospodarka w strefie przybrzeżnej, formy wykorzystania strefy przybrzeżnej, konflikty funkcjonalne i przestrzenne w eksploatacji i wykorzystaniu strefy przybrzeżnej, zarządzanie obszarami i infrastrukturą przybrzeżną, planowanie przestrzenne obszarów morskich, współzależność rozwoju portu i miasta portowego, planowanie przestrzenne obszarów portowych, projektowanie wybranych terminali portowych, zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi.

UWAGA, jeżeli starasz się o przyjęcie na kierunek Gospodarka przestrzenna, w komentarzu (krok 1 konta rekrutacyjnego) wpisz nazwę interesującej cię specjalności. Uwaga! Wpisanie specjalności nie gwarantuje przyjęcia na nią. Przyjęcie odbywa się na kierunek, nie na specjalność. Oznaczenie preferowanych specjalności ułatwia wydziałowi podjęcie decyzji o uruchomieniu specjalności i dokonania podziału na grupy.