Misja Wydziału

Misja i cele działania Wydziału Architektury PG są zbieżne z misją i celami działania całej uczelni, jakimi są: „zapewnienie wysokiej jakości kształcenia dla potrzeb dynamicznego rozwoju gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy oraz prowadzenie badań naukowych na najwyższym, międzynarodowym poziomie w warunkach globalizującego się świata, w celu uczestnictwa w przemianach cywilizacyjnych i wzbogacenia kultury, a w szczególności nauki i techniki.”

Specyfika Wydziału Architektury, jako jednostki kształcącej inżynierów będących zarazem artystami a także humanistami, powoduje jednak pewną odmienność misji i celów działania, co odzwierciedla się w sposobie naboru na studia, sposobie kształcenia, ukierunkowaniu badań naukowych oraz prowadzeniu wielorakiej działalności artystycznej.