Dzialalność Naukowa Katedry Urbanistyli i Planowania Regionalnego

Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego jest zaangażowana w różne projekty badawczo-rozwojowe związane z problematyką urbanizacji i regeneracji struktur osiedleńczych. Obejmują one planowanie kompleksowej rewitalizacji obszarów miejskich znajdujących się w trudnej sytuacji w małych i średnich miastach (z szerokim udziałem metod patycypacyjnych), badanie zagadnień i problemów związanych z przekształcaniem terenów poprzemysłowych (w tym dyskusje na temat zagadnień związanych z zachowaniem dziedzictwa i zarządzaniem tożsamością), planowanie rozwoju / transformacji miejskich przestrzeni publicznych, a także przekształcanie obszarów podmiejskich. Dodatkowe obszary badań badają teorię i metodologię konserwacji i rewaloryzacji miast i miejskich struktur historycznych, zagadnień projektowania oświetlenia w środowisku miejskim oraz społecznych aspektów projektowania urbanistycznego.

Kluczowe badania i projekty wdrożeniowe:
  Kształtowanie zasad zachowania dziedzictwa i rozwoju terenów dawnej Stoczni Gdańskiej  – Młode Miasto w Gdańsku
 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowo - ukończony w październiku 2016, finansowany przez Miasto Wejherowo

 

COST CA16114 RESTORE REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy, 2016 - 2020

 

URBACT II H-OPUS Mieszkalnictwo w zrównoważonym projektowaniu urbanistycznym. Kształtowanie zrównoważonych zasobów mieszkaniowych w miastach (zarządzane wdrażaniem projektów, standardy jakościowe dla projektowania urbanistycznego i architektonicznego) 2008-2010.