Nauczyciele / wykładowcy:

dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal

Teoria Konserwacji Zabytków

Głównym celem kursu jest gruntowne zapoznanie studentów ze współczesną teorią oraz zasadami konserwacji zabytków architektury. Część pierwsza programu zawiera syntetyczne omówienie historii oraz ewolucji poglądów i praktyk konserwatorskich w Europie od renesansu do czasów współczesnych. Część drugą stanowi obszerny przegląd studiów przypadków ilustrujących typy współczesnych interwencji konserwatorskich.

Treści przedmiotu:

 1. Podstawowe pojęcia i definicje ochrony i konserwacji zabytków
 2. Ochrona zabytków do końca XVIII w.
 3. Rozwój teorii i praktyki konserwatorskiej do połowy XIX w.
 4. Rozwój teorii i praktyki konserwatorskiej od połowy XIX w. do pocz. XX w.
 5. Powstanie współczesnej teorii konserwatorskiej.
 6. Ochrona zabytków w Polsce w latach 1918-1945.
 7. Współczesna teoria konserwacji zabytków. Prawo, organizacje międzynarodowe i dokumenty.
 8. Ochrona zabytków w Polsce po 1945 r. Prawo, organizacje i dokumenty.
 9. Metodyka prac konserwatorskich – procedury przygotowawcze.
 10. Przyczyny zniszczeń materiałów i budynków.
 11. Typy działań konserwatorskich.
 12. Typy działań konserwatorskich.
 13. Typy działań konserwatorskich.
 14. Typy działań konserwatorskich.
 15. Rewaloryzacja zabytkowych zespołów architektonicznych i urbanistycznych.