Historia Architektury Polskiej II

Udział w kursie daje możliwości poznania politycznych, ekonomicznych i historycznych uwarunkowań architektury polskiej w okresie nowożytnym. Studenci poznają najbardziej znaczące przykłady architektury Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Śląska, leżącego wówczas poza granicami Polski. oraz historyczne tło ich powstania. Wykłady są ściśle powiązane z ćwiczeniami rysunkowymi, co pozwala rozwijać wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności analizy zabytków architektury.

Studenci powinni rozważyć wcześniejszą realizację "Historii Architektury Polskiej I", ponieważ przedmiot jest obowiązkową kontynuacją tamtego kursu.

Treści przedmiotu:

 1. Wawel - początki renesansu polskiego. Zamek, katedra, Kaplica Zygmuntowska.
 2. Zamki renesansowe i manierystyczne
 3. Kościoły renesansowe (typ pułtuski i lubelski) i kaplice pochodne od zygmuntowskiej.
 4. Świecka architektura renesansu – ratusze, inne budynki użyteczności publicznej
 5. Świecka architektura renesansu – kamienice
 6. Narodziny baroku. Jezuici.
 7. Barok i manieryzm. Architektura czasów dynastii Wazów
 8. Fortyfikacje nowożytne
 9. Twórczość Tylmana z Gameren
 10. Gdańsk nowożytny
 11. Barok lubelski i wielkopolski
 12. Barok śląski i północny
 13. Warszawa. Wilanów. Oś saska
 14. Klasycyzm doby Stanisława Augusta Poniatowskiego. Łazienki
 15. Architektura drewniana XVI – XVIII w

Przedmiot jest obowiązkowy w ramach studiów I stopnia. Egzamin obejmuje treści programowe z obu kursów.