Historia Architektury Powszechnej I

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z chronologią, formami i cechami stylowymi architektury od Starożytności do Średniowiecza. Treścią wykładów jest historia architektury świata zachodniego w kontekście przemian stylowych poszczególnych epok i szerokiego tła kulturowego, które tworzy dziś podwaliny cywilizacji Zachodu. Uzupełnieniem wykładów są ćwiczenia, prowadzone w formie rysunku odręcznego wykonywanego pod kierunkiem nauczyciela. Student doskonaląc warsztat rysunkowy poznaje i jednocześnie analizuje formy i obiekty historyczne. Metodyka ćwiczeń polega na  dwu- i trójwymiarowych przedstawieniach wybranych obiektów historycznych. Zarówno wykłady jak i ćwiczenia mają na celu wyjaśnienie  integralności konstrukcji, funkcji i cech estetycznych.

Treści przedmiotu:

Starożytność:

 1. Podstawowe pojęcia. Początki sztuki budowania – dom prehistoryczny.
 2. Początki budownictwa sakralnego – megality i architektura Sumeru.
 3. Egipt – początki architektury monumentalnej w kamieniu.
 4. Piramidy egipskie i świątynie grobowe Starego Państwa. 
 5. Świątynie filarowe Średniego i Nowego Państwa. Kanon świątyni egipskiej Nowego Państwa.
 6. Egea – pierwsza wysoka kultura europejska. Architektura trojańska, minojska i mykeńska.
 7. Grecja – kanon piękna w architekturze i typy świątyń greckich.
 8. Porządek dorycki i fronton świątyni doryckiej.
 9. Porządek joński i koryncki
 10.  Greckie budowle okresu klasycznego: Akropol w Atenach, Okręgi kultowe.
 11. Architektura starożytnego Rzymu – triumf inżynierii i wielkiej skali.
 12. Rzym – miasto na siedmiu wzgórzach. Świątynie rzymskie.
 13. Wielkie cesarskie budowle użyteczności publicznej.
 14. Witruwiusz i jego traktat o architekturze

Średniowiecze:

 1. Średniowiecze. Podział i chronologia
 2. Architektura wczesnochrześcijańska Cesarstwa Zachodniego (IV-VI w.)
 3. Architektura wczesnochrześcijańska Cesarstwa Wschodniego – Bizancjim (IV-VI w.)
 4. Architektura późnego Cesarstwa Wschodniego – późne Bizancjum i jego wpływy (IX-XI w.)
 5. Architektura przedromańska – okres karoliński (2 poł. VIII-IX w.)
 6. Architektura romańska w Niemczech – okres ottoński i jego spadkobiercy (XI-XII w.)
 7. Rozwój sklepień romańskich i forma detali
 8. Architektura romańska we Francji (XI-XII w.). Klasztory
 9. Architektura romańska we Włoszech.