Seminarium dyplomowe

Przedmiot ten jest wstępem do projektu dyplomowego. Kompilacja informacji dotyczących przedmiotu projektowanego obiektu jest niezbędna. Przeanalizowanie problematyki wraz z prowadzącymi pozwala na przygotować dojrzałą odpowiedź projektową na etapie dyplomu.

Zakres zajęć:

Teoretyczne rozpoznanie tematyki projektu dyplomowego.

Opracowanie materiału bibliograficznego.

Opracowanie założeń urbanistycznych i przestrzennych oraz wytycznych projektowych.

Opracowanie wstępnego programu użytkowego i funkcjonalnego.

Opracowanie tekstowego studium problemu – 10-15 stron tekstu (40-60 tys znaków + ew.ilustracje) związanego z tematyką projektu dyplomowego.

 

Literatura:

Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, W-wa 2011

 Dz. U. Nr 75, 2002, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami)

 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst ujednolicony z poprawkami.

 Kucza-Kuczyński K., Zawód-architekt; o etyce zawodowej i moralności architektury. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2004.