Projektowanie dyplomowe

Zajęcia prowadzone są w trybie konsultacji indywidualnych. Celem projektu jest przedstawienie projektu o wysokich walorach estetycznych podanych w formie szczegółowego opracowania budowlanego zawierającego detal architektoniczny. Opracowany projekt jest przedmiotem publicznej obrony dyplomowej ocenianej przez komisję złożoną z nauczycieli akademickich.

 

Zakres zajęć:

Teoretyczne rozpoznanie tematyki projektu dyplomowego.

Opracowanie materiału bibliograficznego.

Opracowanie założeń urbanistycznych i przestrzennych oraz wytycznych projektowych.

Opracowanie wstępnego programu użytkowego i funkcjonalnego.

Opracowanie tekstowego studium problemu – 10-15 stron tekstu (40-60 tys znaków + ew.ilustracje) związanego z tematyką projektu dyplomowego.

 

Literatura:

Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, W-wa 2011

 Dz. U. Nr 75, 2002, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami)

 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst ujednolicony z poprawkami.

 Kucza-Kuczyński K., Zawód-architekt; o etyce zawodowej i moralności architektury. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2004.

 

Przykładowe zagadnienia:

Projekt budynku o funkcji edukacyjnej

Projekt budynku o funkcji wystawienniczej

Projekt budynku o funkcji sportowo-rekreacyjnej

Projekt budynku o funkcji transportowej, np. kolejowo – lotniczej

Projekt budynku o funkcji teatralnej

Projekt rewitalizacji

Projekt budynku o innej nie wymienionej powyżej funkcji użyteczności publicznej