Projekt dyplomowy

Przedmiotem zajęć jest opracowanie projektu kończącego edukację na tym poziomie studiów. Opracowana praca jest podstawą do uzyskania tytułu zawodowego oraz jest wymiernikiem dojrzałości absolwenta uczelni wyższej. Zajęcia polegają na współpracy z promotorem, który pomoga ukierunkować oraz ustalić zakres projektu.

 

Tematyka prac dyplomowych

Zagadnienia projektowania budynków o funkcji edukacyjnej

Zagadnienia projektowania budynków o funkcji wystawienniczej

Zagadnienia projektowania budynków  o funkcji sportowo-rekreacyjnej

Zagadnienia projektowania budynków o funkcji transportowej, np. kolejowo – lotniczej

Zagadnienia projektowania budynkówo funkcji teatralnej

Zagadnienie rewitalizacji

Zagadnienia projektowania budynków o innej nie wymienionej powyżej funkcji użyteczności publicznej

Zagadnienia projektowania budynków i przestrzeni miejskich w kontekście interdyscyplinarnym

Zakres zajęć:

Teoretyczne rozpoznanie tematyki projektu dyplomowego.

Opracowanie materiału bibliograficznego.

Opracowanie założeń urbanistycznych i przestrzennych oraz wytycznych projektowych.

Opracowanie wstępnego programu użytkowego i funkcjonalnego.

Opracowanie tekstowego studium problemu – 10-15 stron tekstu (40-60 tys znaków + ew.ilustracje) związanego z tematyką projektu dyplomowego.

 

Literatura podstawowa:

Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, W-wa 2011

Dz. U. Nr 75, 2002, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami)

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst ujednolicony z poprawkami.

Kucza-Kuczyński K., Zawód-architekt; o etyce zawodowej i moralności architektury. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2004.

 

Literatura uzupełniająca:

red. A. Krista Sykes, The Architecture reader, Essential writings from Vitruvius to the Present. George Braziller Publ., NY, 2007.

Holl S., Pallasmaa J., Perez-Gomez A., Questions of perception, William Stout Publishers, San Francisco, 2006.

Moggridge B., Designing interaction. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, 2007.

Maeda J., The laws of simplicity. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, 2006.

Gumiński J., Porozmawiajmy o technologii teatru, Łódź 2008 (www.teatr.com.pl).

Appelton I., Buildings for the Performing Arts, Architectural Press, 2008.

Kulowski A., Akustyka sal, Wyd.PG, 2007.

Pisma architektoniczne krajowe i zagraniczne.