Kierunki prowadzonych badań naukowych

 

 • Architektoniczno - urbanistyczne uwarunkowania kształtowania zespołów mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w świetle przemian gospodarczych.
 • Współczesna architektura mieszkaniowa oraz użyteczności publicznej polska i zagraniczna: poszukiwanie związków z tradycją, kierunki i prognozy ewolucji. Badanie percepcji przestrzeni środowiska mieszkalnego i użyteczności publicznej.
 • Metody projektowania wstępnego: możliwości wykorzystania intuicji jako elementu kreacji ekspresji formy przestrzennej, rola wykształcenia humanistycznego w przekazie idei formy architektonicznej.
 • Organizacja metodyki i dydaktyki w szkolnictwie wyższym, relacja uczeń – nauczyciel.
 • Metody nauczania projektowania i kreowania architektury: poszukiwanie idei w architekturze, rysunek architektoniczny jako element procesu projektowego, architektura w ujęciu interdyscyplinarnym w powiązaniu z innymi dziedzinami sztuki.
 • Studium potencjalnych możliwości rozwoju architektury: przygotowanie lokalizacji, programów funkcjonalno - użytkowych, studiów krajobrazowych i kompozycyjnych.
 • Analiza istniejących obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej.
 • Rola obiektu architektury w systemie przestrzeni miejskiej.
 • Architektura współczesna w odniesieniu do nowych technologii.
 • Współczesna architektura w odniesieniu poszukiwania związków z tradycją.
 • Kompozycja oraz funkcja architektury mieszkaniowej i użyteczności publicznej w kontekście urbanistycznym i warunkach pozamiejskich.
 • "Research by design" w architekturze.
 • Dźwięk w architekturze jako zagadnienie interdyscyplinarne.
 • Kształtowanie i rewitalizacja architektury mieszkaniowej i użyteczności publicznej.