Projekt Dyplomowy II

W ramach zajęć na przedmiocie Projekt Dyplomowy II studenci realizują projekt koncepcyjny wybranego obiektu, który jest podstawą do uzyskania dyplomu ukończenia studiów II stopnia w dziedzinie architektury, uznawanego na terenie Unii Europejskiej.
Zadaniem projektowym jest przygotowanie projektu koncepcyjnego obiektu o złożonej funkcji. Podczas procesu projektowania studenci wykorzystują wiedzę i umiejętności nabyte na wcześniejszych etapach edukacji. Na tym etapie kształcenia oczekuje się od studentów tworzenia projektów architektonicznych, które spełniają zarówno wymagania estetyczne, jak i techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem jakości przyjętych rozwiązań architektonicznych. Studenci muszą wykazać się zrozumieniem procesu projektowania w aspekcie rozwiązań konstrukcyjnych i inżynierskich, zagadnień społeczno-ekonomicznych, a także zagadnień związanych z regulacjami prawnymi.
Studenci powinni wykazać się umiejętnościami graficznymi i edytorskimi w zakresie przedstawienia rysunków na planszach oraz opisu studium problemu projektowego oraz opisu technicznego, zgodnie z zamierzeniem autora projektu.
 
Studenci mają swobodę wyboru własnego tematu i działki w celu opracowania magisterskiego projektu dyplomowego.

Tematyka prac dyplomowych:

 • Zagadnienia architektury na wodzie, w tym zespołów zabudowy pływającej i pojedynczych obiektów pływających o dowolnie definiowanych programach użytkowych, przestrzennych i funkcjonalnych.
 • Zagadnienia zagospodarowania terenów nadwodnych i obiektów związanych z zabudową strefy nadwodnej takich jak hotele, centra szkoleniowo-administracyjne, budynki ekspozycyjne, użyteczności publicznej, stanice żeglarskie, porty jachtowe, promowe, mariny, kluby żeglarskie wraz z funkcjami towarzyszącymi . Projektowanie zabudowy terytorium i obiektów na obszarze akwatorium portu.
 • Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem terenów i obiektów położonych w strefie nadwodnej, renowacja i przystosowanie do użytkowania na odmienne funkcje elementów infrastruktury przemysłowej, w tym portowej, stoczniowej i kolejowej. Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych na terenach zdegradowanych śródlądowych – adaptacja istniejących obiektów oraz uzupełnienie zabudowy.
 • Rewitalizacja zdegradowanych fragmentów przestrzeni miejskich, na przykład kwartałów z obiektami poprzemysłowymi. Rewitalizacja obiektów zabytkowych, pojedynczych budynków jak i kompleksów obiektów. Przygotowanie rozwiązań całościowych w kontekście potrzeb dzielnicy i miasta. Projektowanie przebudów takich obiektów i zespołów w lokalizacjach o szczególnych wymaganiach  funkcjonalnych, technologicznych i konserwatorskich.
 • Projektowanie obiektów o szczególnych wymaganiach technologicznych, technicznych, konstrukcyjnych, w tym obiektów podwodnych, przemysłowych, sportowych, obiektów i zespołów infrastruktury komunikacji kolejowej, lotniczej i samochodowej. Zagadnienia specyfiki projektowania obiektów turystyki oraz ekstremalnych sportów, np. centra szkoleniowe, wyciągi narciarskie, bazy górskie, itp. 
 • Projektowanie obiektów o funkcji przemysłowej, biurowej, obiektów miejsc pracy i obiektów wielofunkcyjnych produkcyjnych z funkcjami towarzyszącymi, na przykład szkoleniowymi i ekspozycyjnymi.
 • Kształtowanie zabudowy i przestrzeni publicznej parków miejskich, w tym parków technologicznych. Zagadnienia specyfiki obiektów wysokich wielofunkcyjnych,  budynków eksperymentalnych i laboratoryjnych. Zagadnienia obiektów energooszczędnych i wyposażonych w źródła odnawialne.
 • Projektowanie obiektów usługowych i użyteczności publicznej – muzea, biblioteki, mediateki, hotele, pensjonaty, centra handlowe, obiekty kultury, budynki na potrzeby edukacji, rozrywki, obiekty kultów religijnych. Projektowanie obiektów w  szczególnej  lokalizacjach i złożonym kontekście krajobrazowym i przyrodniczym.
 • Projektowanie obiektów przeznaczone dla osób o ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej.  Architektoniczne rozwiązania dla starzejących się społeczeństw:  ośrodki dla osób starszych, domy seniora, ośrodki wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ośrodki dla osób uzależnionych oraz zespoły resocjalizacyjne. Obiekty przyjazne środowisku oraz zagadnienia związane ze społecznie odpowiedzialnym kształtowaniem struktur przestrzennych.
 • Projektowania zespołów i obiektów medycznych: przychodnie ogólne i specjalistyczne, szpitale specjalistyczne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, ośrodki zdrowia, poradnie lekarskie. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia
 • Projektowanie obiektów takich, jak: lecznice weterynaryjne, kliniki dla zwierząt, przychodnie dla zwierząt, schroniska i hotele dla zwierząt.
 • Zagadnienia związane z wizualizacją pamięci zbiorowej: wieloprzestrzenne założenia pomnikowe, zespoły muzealne.

Treść zajęć:

Metody badań i przygotowanie projektu koncepcyjnego
Wymagania użytkowników budynków w kontekście ograniczeń narzuconych przez czynniki ekonomiczne i przepisy budowlane
Wzajemne zależności pomiędzy architekturą, środowiskiem i krajobrazem
Opracowanie kompleksowej propozycji projektu dyplomowego zawierającego część opisową oraz graficzną
Opanowanie kompozycji graficznej plansz dyplomowych, modelowania trójwymiarowego oraz innych, wybranych technik prezentacji projektu
 
Projekt dyplomowy II jest ostatnim etapem studiów magisterskich na Wydziale Architektury.

Galeria