Projektowanie Architektoniczne

Projektowanie Architektoniczne I

Pierwszy semestr zajęć jest wprowadzeniem do projektowania architektonicznego i ma na celu rozwinięcie umiejętności abstrakcyjnego myślenia. Studenci zapoznają się z różnymi technikami ekspresji przestrzennej, zachęcani są do eksperymentowania z różnymi sposobami tworzenia przestrzeni oraz jej własnej interpretacji. Studenci nabywają umiejętności tworzenia abstrakcyjnych kompozycji płaskich (2D) i przestrzennych (3D) ilustrujących zamierzone emocje oraz nastroje. Na tym etapie zachęcani są do poszukiwania dobrych praktyk i inspiracji z natury. Ponadto, studenci uczą się doboru środków architektonicznych w celu wyrażenia własnej idei oraz opracowują projekt obiektu architektonicznego o prostej formie i funkcji (np.: przystanek komunikacji miejskiej, kwiaciarnia, InfoBox).
Treść zajęć:
 • ekspresja przestrzenna za pomocą modelu trójwymiarowego
 • techniki prezentacji idei: sposoby, możliwości i ograniczenia
 • koncepcja projektowa obiektu architektonicznego o prostej formie i funkcji
 • prezentacja projektów w formie wystawy
Przedmiot skierowany jest do studentów kierunku architektura jako zajęcia projektowe. Zajęcia są obowiązkowe i wraz z wykładami z Ergonomii tworzą moduł Projektowanie Architektoniczne I.

Projektowanie Architektoniczne II

Studenci biorący udział w zajęciach podejmują pierwszą próbę zaprojektowania budynku o funkcji mieszkalnej, wpisanego w realną działkę. Zadaniem projektowym jest dom rekreacyjny w krajobrazie otwartym, w wybranej lokalizacji o charakterystycznych właściwościach topograficznych, np.: na styku woda-ląd (rzeka, jezioro, morze) lub na stoku góry lub klifu. Celem rozwiązania funkcjonalnego jest zaspokojenie potrzeb inwestora (użytkowników), natomiast wyraz przestrzenny projektu ma być odpowiedzią na obraną ideę projektową.
Treść zajęć:
 • opracowanie koncepcji projektowej domu rekreacyjnego z uwzględnieniem topografii terenu
 • poszukiwanie interesujących rozwiązań przestrzennych będących interwencją w krajobrazie otwartym
 • poszukiwanie relacji między przestrzenią wewnętrzną i zewnętrzną
 • propozycja rozwiązań materiałowych
 • prezentacja projektów w formie wystawy
Przedmiot skierowany jest do studentów kierunku architektura jako zajęcia projektowe. Zajęcia są obowiązkowe i wraz z zajęciami z Rysunku Architektonicznego oraz Geometrii Wykreślnej tworzą moduł Projektowanie Architektoniczne II.

Projektowanie Architektoniczne III

W ramach zajęć studenci skupiają się na projekcie domu jednorodzinnego. Podczas analizy różnych typów budynków mieszkalnych oraz potrzeb użytkowników studenci poprzez analizę podejmują krytyczną weryfikację przyjętych założeń, które są wytycznymi do opracowania własnej koncepcji domu jednorodzinnego w zadanej lokalizacji. Podczas procesu projektowania studenci zapoznają się z różnorodnymi czynnikami, m.in.: społecznymi, środowiskowymi, funkcjonalnymi, technicznymi i prawnymi wpływającymi na podejmowanie decyzji projektowych, a w konsekwencji wpływającymi na rozwiązania estetyczne. Ponadto studenci badają w jaki sposób materiały wykończeniowe wzbogacają jakość przyjętych rozwiązań architektonicznych. Podczas zajęć studenci również nabywają umiejętności niezbędnych do wyrażania wizji architektonicznych w postaci modelu przestrzennego oraz rysunków na planszach.
Treść zajęć:
 • kształcenie umiejętności krytycznej analizy istniejących rozwiązań budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • programowanie potrzeb użytkowników jako podstawy układu funkcjonalnego domu
 • rozumienie wpływu przyjętych rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i materiałowych na życie użytkowników
 • ocena przyjętych rozwiązań przestrzennych jako interwencji architektonicznej w określonej lokalizacji
Przedmiot skierowany jest do studentów kierunku architektura jako zajęcia projektowe. Zajęcia są obowiązkowe i wraz z zajęciami z Budownictwa tworzą moduł Projektowanie Architektoniczne III.

Projektowanie Architektoniczne IV

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę związaną z budownictwem wielorodzinnym usytuowanym w zwartej tkance miejskiej. Zadanie projektowe umożliwia eksperymentowanie z różnymi typami zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej. Ważnym elementem pracy projektowej jest także rozwiązywanie problemów funkcjonalno-przestrzennych pojawiających się na styku strefy prywatnej i publicznej – usługowej, towarzyszącej zabudowie tego typu. Podczas zajęć studenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające na wyrażanie unikatowych wizji projektowych. Zdobywają oni także wiedzę pozwalającą na zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy kontekstem miejsca, kwestiami społecznymi, zastosowanymi w projekcie materiałami, jak również nowoczesnymi systemami stosowanymi w budownictwie.
Problematyka zajęć:
 • zagadnienia przestrzenne i społeczne związane z architekturą mieszkaniową wielorodzinną
 • możliwość eksperymentowania z różnymi typami zabudowy mieszkaniowej -wielorodzinnej, w zależności od ich lokalizacji
 • rozpoznawanie relacji pomiędzy strefą prywatną i publiczną oraz pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem budynku
 • problemy techniczne i technologiczne pojawiające się w budownictwie mieszkaniowym - wielorodzinnym
 • praca nad unikatowymi koncepcjami architektonicznymi budynków wielorodzinnych
Zajęcia z projektowania architektonicznego są zintegrowane z wykładami z ergonomii i teorii architektury oraz z zajęciami z budownictwa.

Projektowanie architektoniczne V

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z bardziej złożonymi zagadnieniami związanymi z projektowaniem architektonicznym. Zadaniem projektowym jest opracowanie koncepcji architektonicznej budynku użyteczności publicznej przeznaczonego dla określonej grupy odbiorców. Ważnym elementem zajęć jest pobudzenie wyobraźni studentów oraz zachęcanie ich do kwestionowania stereotypowych rozwiązań projektowych stosowanym w architekturze. Istotne jest abstrakcyjne podejście do zagadnień związanych z postrzeganiem społeczności, dla której powstaje dany obiekt. Może być ona rozumiana jako płynna wspólnota ruchu, mająca swoje odniesienia w zagadnieniach związanych z podróżami czy też żeglarstwem. Duży nacisk kładziony jest także na pokazanie studentom wpływu, jaki ich działania mogą mieć na szeroko pojętą przestrzeń zbudowaną, oraz jej społeczne i fizyczne elementy. Dzięki tym działaniom zyskują oni głębsze zrozumienie roli architekta w społeczeństwie. Dodatkowo studenci zostają zapoznani z metodologią badań i sposobem przygotowania koncepcji architektonicznej.
Problematyka zajęć:
 • opracowanie programu funkcjonalnego dla budynku użyteczności publicznej
 • przygotowanie opisu do koncepcji architektonicznej
 • rozwiązywanie zagadnień funkcjonalno-przestrzennych i materiałowych
 • łączenie elementów technologicznych i estetycznych składających się na projekt architektoniczny
 • opracowanie koncepcji architektonicznej dla budynku i jego bezpośredniego otoczenia
Zajęcia z projektowania architektonicznego są zintegrowane z zajęciami z budownictwa.

Projektowanie architektoniczne VI

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów ze strukturami przestrzennymi związanymi z zaspokojeniem potrzeb dla różnych grup ludzi przemieszczających się. Zajęcia dają studentom szansę myślenia o architekturze w kategoriach powiązań, mobilności i cyrkulacji ludzi. Jednym z centralnych zagadnień jest pytanie jak połączenia stymulują ruch ludzi przez miasto i przez krajobraz. Studenci są inspirowani do poszukiwań powiązań pomiędzy miejscami, na przykład w oparciu o system dróg wodnych, system miejskich przestrzeni publicznych, czy system tras krajobrazowych. Zadaniem projektowym jest zbudowanie koncepcji architektonicznej obiektu lub zespołu obiektów stanowiących współczesne zaplecze turystyczne spełniające wymagania estetyczne, techniczne, społeczne i funkcjonalne.
Treść zajęć:
 • przemieszczanie się ludzi w przestrzeni: od kulturowych koncepcji płynnej nowoczesności po strategie turystyczne Usługi związane z różnymi formami turystyki
 • poszukiwanie relacji między przestrzenią wewnętrzną i zewnętrzną
 • programowanie potrzeb użytkowników, jako podstawy układu funkcjonalnego obiektu
 • rozwiązania architektonicznych o cechach społecznych i środowiskowych
Przedmiot skierowany jest do studentów kierunku architektura jako zajęcia projektowe. Zajęcia są obowiązkowe i wraz z zajęciami z Architektury Krajobrazu tworzą moduł Projektowanie Architektoniczne VI.

Galeria