Metodologia badań w architekturze i urbanistyce

Głównym celem zajęć jest rozwijanie kreatywnego podejścia do badań naukowych rozumianych, jako ustrukturalizowane stawianie pytań badawczych oraz dociekanie o istocie rzeczy. Studenci zapoznają się z problematyką teorii i metodologii badań naukowych w architekturze i urbanistyce oraz poszerzają wiedzę na temat szerszego kontekstu badań prowadzonychinterdyscyplinarniew naukach humanistycznych i technicznych. Podejście to ma umożliwić krytyczną ocenę zjawisk architektonicznych i miejskich z różnych perspektyw w oparciu o krytyczne spojrzenie oparte o warsztat naukowy.Metodologianaukowa jest omawiana, a następnie konfrontowana i testowana w analizie problemu badawczego koncentrującego się na zrozumieniu interdyscyplinarnego kontekstu architektury i urbanistyki.Zajęcia mają na celu rozwijanierefleksyjnego i analitycznego myślenia, a także umiejętności krytycznegoczytania, analizowania i pisania w oparciu o standardy akademickie przyjęte dla literatury naukowej.

Treści programowe:

Struktura opracowań naukowych - cele, wymagania, standardy akademickie oraz style pisania i cytowania.

Planowanie i przygotowanie projektu badawczego. Definiowanie pytań badawczych i celów naukowych.

Przegląd i krytyczna analiza artykułów naukowych.

Meta-projektowanie –budowanie procesu projektowego w oparciu o problem badawczy.
Analiza interdyscyplinarnego kontekstu badań architektonicznych i urbanistycznych.
Metodologia badań i techniki badawcze – badania jakościowe i ilościowe.

Krytyka architektoniczna: analiza kontekstu dyskusji architektonicznych.

 

Przedmiot jest oferowany jako seminarium dyplomowe dla studentów studiów magisterskich.