Architektura i woda

Studenci biorący udział w zajęciach maja szanse eksperymentowania i wypracowywania innowacyjnych koncepcji dla architektury powiązanej z wodą. Zachęcani są do formułowania kreatywnych propozycji projektowych, które podnoszą ekologiczne walory terenów miejskich, poprzez organizowanie przepływu wód powierzchniowych i opadowych, w tym retencjonowanie, wprowadzanie nowych linii kanałów czy zbiorników rekreacyjnych. Studenci podejmują próby wykorzystania takich rozwiązań dla wytwarzani atrakcyjnych przestrzeni publicznych.  Uczestnicy zajęć zyskują głębsze zrozumienie środowiskowych, kulturowych i urbanistycznych uwarunkowań, które stymulują powstawanie kreatywnych koncepcji dla architektury powiązanej z wodą, w tym architektury pływającej.  Oferowane zajęcia mają za zadanie sprowokować szerszą dyskusje o potrzebach, celach i narzędziach służących redefiniowaniu roli wody w mieście i w krajobrazie otwartym.

Problematyka zajęć

Architektoniczne i urbanistyczne rozwiązania służące wzmocnieniu powiązań sieci zielonych i niebieskich w miastach
Woda w mieście: dla atrakcyjnych przestrzeni publicznych i retencji wód opadowych
Przestrzenne i kompozycyjne właściwości rozwiązań obiektów architektury powiązanej z wodą
Techniczne i technologiczne wymogi budynków usytuowanych w bezpośrednim kontakcie z wodą
Rozwinięcie koncepcji projektowych architektury powiązanej z wodą, np. architektury pływającej

Zajęcia oferowane są studentom kierunku architektura w formie przedmiotów obieralnych. Eksperymentalne prace projektowa zintegrowane są z serią powiązanych tematycznie seminariów.