Jerzy Józef Stankiewicz

Architekt, konserwator zabytków, historyk architektury.

Znawca Gdańska, uczestnik odbudowy miasta po II wojnie światowej.

Pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej od 1951 roku. 

W latach 1965-69 Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Architektury.

Od 1968 roku pełnił funkcję kierownika Katedry Historii Architektury Wydziału Architektury PG

Wykładowca Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej (1975-82).

Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych i zawodowych m. in:
Stowarzyszenia Architektów Polskich O. Wybrzeże,
Towarzystwa Urbanistów Polskich,
Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN,
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego,
Towarzystwa Przyjaciół Gdańska i Towarzystwa Przyjaciół Sopotu,
ICOMOS (Rzym),
EuropeanCathedralsAssociation (Mediolan) 
Członek założyciel Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej w 1950 roku.

Stopień naukowy doktora nadany w 1961 roku.

Doktor habilitowany w 1963 roku.

Od 1977 roku profesor nadzwyczajny

Autor licznych publikacji naukowych, mi.in:

  • Stankiewicz J., Massalski R. (1969): Rozwój urbanistyczny i architektoniczny Gdańska. W: Gdańsk, jego dzieje i kultura, Arkady, Warszawa
  • Stankiewicz J. (1966): Ze studiów nad fortyfikacjami pruskimi na ziemiach polskich. W: Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.12 cz.1.
  • Stankiewicz J. (1962): Kartuzja Gdańska. Dzieje rozwoju układu przestrzennego Kartuz oraz kartuskiego zespołu klasztornego, ZeszytyNaukowePolitechnikiGdańskie, nr 30, Architektura z. 2.
  • Stankiewicz J., (1955): Strakowscy - fortyfikatorzy, architekci i budowniczowie gdańscy, Ossolineum, Gdańsk.
  • Stankiewicz J., Szermer B. (1959): Gdańsk; rozwój urbanistyczny i architektoniczny – oraz powstanie zespołu Gdańsk-Sopot-Gdynia, Arkady, Warszawa.

Laureat nagród m.in.: Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego (1964), nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych PAN (1970), Nagroda Miasta Gdańska (1973), nagroda Wojewody Gdańskiego (1974), Nagroda Ministra Kultury i Sztuki (1985), nagroda Prezydenta Miasta Gdańska (1986).
Odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi (1970), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1979), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1978), Medalem "Za zasługi dla Gdańska" (1965), Złotą Odznaką "Za opiekę nad Zabytkami", Złotą Odznaką SARP (1988).
Imię profesora Stankiewicza nadano w 1997 roku gdańskiemu Zespołowi Szkół Budownictwa Komunalnego w Gdańsku, zaś w 2000 roku gdańskie oddziały Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Sekcji Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Związku Polskich Artystów Plastyków utworzyły nagrodę imienia Jerzego Stankiewicza nadawaną za najlepsze osiągnięcia i realizacje konserwatorskie na terenie woj. pomorskiego.Profesor Jerzy Stankiewicz jest również patronem gdańskiego tramwaju o numerze bocznym 1021.