KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Gdańsk 2013 r.

 

Nr rozdz.

Nr podr.

Tytuł

Strona

1

 

PREZENTACJA WYDZIAŁU

 

1.1

Lokalizacja i infrastruktura

 

1.2

Historia

 

1.3

Status

 

2

 

MISJA,  STRATEGIA I KIERUNKI ROZWOJU WYDZIAŁU

 

2.1

Misja i strategia Wydziału

 

2.2

Kierunki rozwoju Wydziału

 

3

 

POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 

3.1

Powołanie Wydziałowej Komisji do Spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK)

 

3.2

Zakresy kompetencji wydziałowych organów decyzyjnych w sprawach projakościowych

 

3.3

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Architektury

 

3.4

Akredytacje

 

3.5

Certyfikaty międzynarodowe

 

4

 

KSZTAŁCENIE I PROCES DYDAKTYCZNY

 

4.1

Etyka studentów i nauczycieli akademickich

 

4.2

Studia wyższe I i II stopnia

 

4.3

Studia doktoranckie III stopnia

 

4.4

Studia podyplomowe

 

5

 

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

 

5.1

Rekrutacja

 

5.2

Zajęcia dydaktyczne

 

5.3

Rejestracja studentów na kolejne semestry

 

5.4

Praktyki studenckie

 

5.5

Proces dyplomowania

 

5.6

Koła naukowe

 

5.7

Obsługa administracyjna procesu dydaktycznego

 

6

 

ZASOBY KADROWE MATERIALNE I FINANSOWE POTRZEBNE DO REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH

I OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

 

6.1

Polityka kadrowa

 

6.2

Polityka finansowa

 

6.3

Infrastruktura dydaktyczna

 

 

7

 

BADANIA NAUKOWE

 

7.1

Powiązanie badań z ofertą kształcenia

 

7.2

Udział doktorantów i studentów w prowadzonych badaniach

 

8

 

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW, DOKTORANTÓW

I PRACOWNIKÓW

 

8.1

Internacjonalizacja procesu kształcenia

 

8.2

Programy międzynarodowe

 

9

 

WSPARCIE NAUKOWE DYDAKTYCZNE I MATERIALNE

 

9.1

Opieka naukowa i dydaktyczna

 

9.2

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i pomoc psychologiczna

 

9.3

Pomoc materialna

 

9.4

Wydziałowa Rada Studentów

 

9.5

Wspieranie osób niepełnosprawnych

 

10

 

INTERESARIUSZE ZEWNĘTRZNI

 

10.1

Zasady współpracy z interesariuszami zewnętrznymi

 

10.2

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów

 

11

 

MONITOROWANIE SYSTEMU, ANALIZA I DOSKONALENIE

 

11.1

Działania monitorujące wydziałowych zespołów oceny jakości kształcenia

 

11.2

Sprawozdania roczne Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

11.3

Monitorowanie zasobów kadrowych

 

11.4

Monitorowanie infrastruktury i wyposażenia

 

12

 

WYKAZ PROCEDUR WYDZIAŁOWYCH

 

12.1

Nadzór nad dokumentacją projakościową

 

12.2

Monitorowanie działań projakościowych na Wydziale

 

12.3

Sprawozdanie roczne WKZJK

 

12.4

Zasady rozpatrywania podań i odwołań do Dziekana

 

12.5

Doraźne audyty

 

13

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 

Z.1

Wydziałowy, roczny kalendarz działań projakościowych

 

Z.2

Wydziałowy, semestralny kalendarz działań projakościowych

 

 

……..
...