4. KSZTAŁCENIE I PROCES DYDAKTYCZNY

4.1.     Etyka studentów i nauczycieli akademickich

Zgodnie z Kodeksem Etyki PG www.pg.gda.pl , przyjętym uchwałą Senatu PG nr 303/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. oraz z Kodeksem Etyki Studenta PG, uchwalonym przez SSPG przestrzeganie zasad moralnych oraz norm etycznych, zwłaszcza właściwych dla etyki kształcenia akademickiego, jest obowiązkiem każdego uczestnika procesu dydaktycznego na Wydziale i ma zapewnić osiąganie najwyższych standardów akademickich dla budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Wydział Architektury wspiera i propaguje kształtowanie postaw etycznych wśród studentów i pracowników Wydziału poprzez:

 • propagowanie suwerenności i sumienności uczestników procesu dydaktycznego,
 • rzetelne wymagania wobec studentów,
 • zwiększanie zaangażowania nauczycieli akademickich w proces dydaktyczny,
 • informowanie studentów i pracowników o obowiązujących standardach postępowania, zasadach i przepisach.

 

4.2.     Studia wyższe I i II stopnia

Wydział prowadzi kształcenie na następujących kierunkach studiów: Architektura i urbanistyka, Gospodarka przestrzenna.

Ogólne informacje o prowadzonych studiach zawarte są w tabeli 4.2.1. Obliczenia sumarycznej liczby godzin w czasie realizacji danego programu studiów wykonano przy założeniu, że 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom programu.

 

Tabela 4.2.1

Kierunek

Profil*

Poziom
studiów

I/II

Forma

studiów**

Liczba

semestrów

Liczba punktów ECTS

Liczba profili/

specjalności

Język wykładowy

Tytuł, jaki absolwent uzyskuje

Sumaryczna liczba godzin

Architektura i urbanistyka

O

I

S

7

210

-

polski

Inżynier architekt

5290

2610/215/

2465

Architektura i urbanistyka

O

II

S

3

90

-

polski

Magister inżynier architekt

2250

1050/155/

1045

Gospodarka przestrzenna

O

I

S

7

210

-

polski

inżynier

5275

2625/135/

2515

*O – ogólnoakademicki, P – praktyczny

**S – studia stacjonarne, NS – studia niestacjonarne

 

Dla każdego kierunku, poziomu i formy studiów określono:

 • obszar nauki lub obszary nauki (z podziałem procentowym),
 • dyscypliny związane bezpośrednio z kierunkiem i dyscypliny wspomagające,
 • sylwetkę absolwenta,
 • efekty kształcenia,
 • programy kształcenia i plany studiów, w tym liczby godzin i liczby punktów ECTS realizowanych w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim oraz liczby godzin pracy własnej studenta oszacowane dla poszczególnych przedmiotów, modułów kształcenia i całego programu,
 • karty przedmiotów (sylabusy),
 • metody weryfikacji efektów kształcenia.

 

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Architektura i urbanistyka i Gospodarka przestrzenna zostały określone przez Senat PG (uchwała Senatu nr 446/2012

z dnia 18 kwietnia 2012 r ). www.pg.gda.pl

Programy i plany studiów kierunku Architektura i urbanistyka opracowane przez Wydziałową Komisję ds. Kształcenia i Programów Studiów zostały uchwalone zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Politechniki Gdańskiej, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego na posiedzeniu Rady Wydziału Architektury, która odbyła się dnia 14.06.2012 (uchwała RW nr 1/XVIII/2011/2012 z dnia 14.06.2012) a następnie 25.06.2013 (uchwała RW nr 4/XXI/2012/2013 z dnia 25.06.2013)  i zostały zaakceptowane przez prorektora ds. kształcenia PG.

Programy i plany studiów kierunku Gospodarka przestrzenna opracowane przez Komisję Programową dla kierunku Gospodarka przestrzenna zostały uchwalone zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Politechniki Gdańskiej, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego na posiedzeniu Rady Wydziału Architektury, która odbyła się dnia 19.06.2012 (uchwała RW nr 5/XIX/2011/2012 z dnia 14.06.2012) a następnie 17.09.2013 (uchwała RW nr 4/XXVIII/2012/2013 z dnia 17.09.2013)  i zostały zaakceptowane przez prorektora ds. kształcenia PG.

Szczegółowe informacje o programie kształcenia i planach studiów są opublikowane na stronie internetowej Wydziału  http://arch.pg.edu.pl/

4.3.     Studia doktoranckie III stopnia

Wydział prowadzi studia doktoranckie w zakresie dyscypliny naukowej  Architektura i urbanistyka w ramach Środowiskowych Studiów Doktoranckich WILiŚ i WA. 

Określono program studiów doktoranckich zawierający:

 • obszar wiedzy,
 • dziedziny nauki lub dziedziny sztuki (z podziałem procentowym),
 • określenie dyscypliny naukowej lub dyscypliny artystycznej,
 • określenie formy studiów doktoranckich,
 • efekty kształcenia,
 • moduł przedmiotów fakultatywnych, umożliwiający zdobycie przez doktoranta kwalifikacji w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • metody weryfikacji efektów kształcenia,
 • karty przedmiotów (sylabusy),
 • plan studiów.

 

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich prowadzonych w zakresie dyscypliny Architektura i Urbanistyka nie zostały określone przez Senat PG. Wynika to z faktu, że w obowiązującym prawie nie ma wymogu uchwalania przez senat lub rady wydziałów programów kształcenia i związanych z tym efektów kształcenia na studiach doktoranckich.

Program studiów doktoranckich prowadzonych w zakresie dyscypliny „architektura i urbanistka” opracowany przez Komisję Programową Studiów Doktoranckich został uchwalony zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Politechniki Gdańskiej, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, na posiedzeniu Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, która odbyła się dnia 18 września 2013 roku (uchwała RW nr 106/2013 z dnia 18 września 2013 r.) i zostały zaakceptowane przez prorektora ds. nauki PG.

 

Szczegółowe informacje o programach i planach studiów doktoranckich są opublikowane na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, w zakładce Studia Doktoranckie, http://www.wilis.pg.gda.pl, dodatkowe informacje można znaleźć również na stronie Wydziału www.arch.pg.edu.pl

4.4.     Studia podyplomowe

Wydział prowadzi studia podyplomowe związane z prowadzonymi na Wydziale Architektury kierunkami studiów. Podstawowe informacje o prowadzonych w ostatnich trzech latach studiach podyplomowych zawarto w tabeli 4.4.1.

 

Tabela 4.4.1

Nazwa studiów podyplomowych

Kierunki studiów związane z zakresem studiów podyplomowych

Czas trwania

Cel

Instytucje współpracujące

Rodzaj współpracy

Liczba słuchaczy*

Forma potwierdzenia uzyskania kwalifikacji

P

U

Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna obszarów miejskich

architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, planowanie regionalne, historia sztuki, konserwacja zabytków

Od 09. 2012 do 06 2013

Pozyskanie wiedzy i umiejętności związanych z problematyką rewitalizacji architektoniczno – urbanistycznej obszarów miejskich z uwzględnieniem aspektów przestrzennych, społecznych i ekonomicznych.

 

Uniwersytet Gdański, Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński, Forum Rewitalizacji,Urząd Miasta Sopotu, Urząd Miejski w Gdańsku, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie przy Collegium Polonicum, Urząd Miasta Wrocławia

Wkład merytoryczny prowadzony przez wykładowców z wymienionych instytucji współpracujących

31

48

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast

architektura i urbanistyka, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, planowanie regionalne, ekonomia,

prawo,

inżynieria środowiska i lądowa

Od 09.

2012 do 06.

2013

Nabycie wiedzy i umiejętności

Z zakresu zarządzania przestrzenią miast, uwarunkowań tego procesu oraz instrumentów planowania i zarządzania rozwojem.

Uniwersytet Gdański, Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Wrocławska, Urząd Miasta Sopotu, Urząd Miejski w Gdańsku, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie przy Collegium Polonicum, Urząd Miasta Wrocławia

Wkład merytoryczny poprzez osoby wykładowców z wymienionych instytucji współpracujących

35

44

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

P – liczba przyjętych słuchaczy,

U – liczba słuchaczy, którzy ukończyli studia.

 

Dla prowadzonych obecnie studiów podyplomowych określono założenia techniczno-organizacyjne oraz ramowy program studiów zawierające:

 • częstotliwość zajęć,
 • warunki uczestnictwa,
 • formę zajęć,
 • formę zaliczenia,
 • podstawę wydania świadectwa,
 • wykaz przedmiotów, wraz z ich treścią, wymiarem godzin i liczbą punków ECTS,
 • opis efektów kształcenia oraz ich odniesienie do poszczególnych przedmiotów,
 • metody weryfikacji efektów kształcenia,
 • wykaz osób prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych,
 • preliminarz studiów podyplomowych.

Założenia techniczno-organizacyjne oraz ramowy program studiów podyplomowych „Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna obszarów miejskich” opracowane przez Zespół Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału Architektury, która odbyła się dnia 18. 06. 2013 (uchwała RW nr 6/XX/2012/2013 z dnia 18 czerwca 2013) i zaakceptowane przez prorektora ds. kształcenia PG.

Założenia techniczno-organizacyjne oraz ramowy program studiów podyplomowych „Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast” opracowane przez Zespół Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału Architektury, która odbyła się dnia 18. 06. 2013 (uchwała RW nr 6/XX/2012/2013 z dnia 18 czerwca 2013) i zaakceptowane przez prorektora ds. kształcenia PG.

Szczegółowe informacje o programach i planach studiów podyplomowych „Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna obszarów miejskich”, „Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast” są opublikowane na stronie internetowej Wydziału http://arch.pg.edu.pl/.