9. WSPARCIE NAUKOWE, DYDAKTYCZNE I MATERIALNE

9.1 Opieka naukowa i dydaktyczne

Studenci studiów wyższych i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać pomoc
w procesie kształcenia w postaci:

 • pomocy materialnej,
 • opieki naukowej i dydaktycznej,
 • pomocy w rozwiązywaniu konfliktów,
 • pomocy psychologicznej.

Słuchacze studiów podyplomowych mogą otrzymać pomoc w procesie kształcenia w postaci:

 • dostępu do bibliotek uczelni,
 • pomocy w rozwiązywaniu konfliktów.

9.2 Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i pomoc psychologiczna

System rozwiązywania sytuacji konfliktowych i rozpatrywania skarg studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych występujących w sytuacjach, które są możliwe do przewidzenia opisano w Uczelnianej Księdze Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej, odpowiednio w punktach 8.4.1. i 8.4.2. W ww. Księdze, w punkcie 8.4.3, przedstawiono również możliwość uzyskania pomocy psychologa i psychoterapeuty przez studentów, doktorantów i pracowników PG.  http://www.pg.gda.pl

9.3 Pomoc materialna

Prawo do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają wszyscy studenci
i doktoranci kształcący się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Zasady oraz tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej określone są przez Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej stanowiący załącznik do zarządzenia rektora Politechniki Gdańskiej nr 28/2012 z 1 października 2012 r. http://www.pg.gda.pl

Studenci i doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń stypendialnych, takich jak:

 1. stypendium socjalne

Stypendium socjalne, może być przyznane studentowi/doktorantowi będącemu w trudnej sytuacji materialnej, na podstawie złożonego wniosku. Stypendium przyznawane jest na okres semestru, na podstawie średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta.

 1. stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów

Począwszy od II roku studiów student może otrzymywać stypendium za wyniki w nauce. Stypendium to może być przyznane studentowi, który terminowo zaliczył wszystkie przedmioty przewidziane w planie studiów na danym roku, uzyskując wysoką średnią ocen oraz spełnił inne wymogi zaliczenia roku ustalone przez władze Wydziału (np. praktyki).

Stypendium za wyniki w sporcie może być przyznane studentowi, który terminowo zaliczył wszystkie przedmioty przewidziane w planie studiów na danym roku oraz osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

O przyznanie stypendium za wyniki nauki lub w sporcie może się również ubiegać student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, jeśli rozpoczął studia drugiego stopnia w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich przyznawane jest doktorantom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. Na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantom, którzy uzyskali bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, wykazali się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, wykazali się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

 1. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane studentowi na podstawie wniosku złożonego w terminie określonym w Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej wraz z dołączonym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i jest ustalana przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, w uzgodnieniu z rektorem.

 1. stypendium ministra za osiągnięcia w nauce

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia następujące warunki: zaliczył kolejny rok studiów; nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów chyba, że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych; posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową; uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż: 4,50. Za osiągnięcia naukowe i aktywność naukową uważa się między innymi pracę w kole naukowym, pracę naukową, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, publikacje, dzieła artystyczne, udział w konferencjach naukowych, studia równoległe na drugim kierunku studiów itp.

 1. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać student, który spełnia następujące warunki: zaliczył kolejny rok studiów; nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów chyba, że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych; uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów udokumentowany wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Za wysoki wynik sportowy uważa się: udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich; zajęcie przez studenta od pierwszego do piątego miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy lub w zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych; zajęcie przez studenta od pierwszego do trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski lub mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych.

 1. zapomoga losowa

Zapomoga losowa jest przyznawana studentom i doktorantom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga przyznawana jest na podstawie wniosku złożonego przez studenta/doktoranta, zawierającego dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe, które spowodowało znaczne pogorszenie sytuacji materialnej studenta lub doktoranta. Wysokość zapomóg losowych ustala Uczelniana Komisja Stypendialna w uzgodnieniu z rektorem.

9.4 Wydziałowa Rada Studentów

Do kompetencji WRS http://www.pg.gda.pl  należy podejmowanie decyzji dotyczących Samorządu Studentów na szczeblu wydziału, a w szczególności:

 • reprezentowanie studentów wydziału przed władzami Wydziału,
 • zajmowanie i prezentowanie stanowiska studentów wobec organów decyzyjnych na Wydziale,
 • w sprawach istotnych dla ogółu społeczności studenckiej na Wydziale przeprowadzanie ankietyzacji/referendum, mające na celu podjęcie możliwie najkorzystniejszych decyzji,
 • wspieranie inicjatyw studenckich, ze szczególnym uwzględnieniem ponadprogramowych warsztatów, wykładów itd.,
 • organizacja czasu wolnego studentom poprzez m.in. organizację imprez wydziałowych,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi,
 • wspieranie sprawnego przepływu informacji pomiędzy władzami Wydziału, wykładowcami i administracją
  a studentami Wydziału,
 • zarządzanie budżetem przyznawanym studentom Wydziału przez Dziekana,
 • wyrażanie opinii w sprawie programów kształcenia,
 • proponowanie Dziekanowi składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej,
 • wybieranie przedstawicieli studentów organów powołanych przez Radę Wydziału,
 • wybieranie przedstawicieli do ogólnouczelnianych organów Samorządu określonych w Regulaminie.

9.5 Wspieranie osób niepełnosprawnych

Wspieranie osób niepełnosprawnych jest koordynowane na poziomie uczelnianym poprzez pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych. Dedykowana strona internetowa http://www.pg.gda.pl (zakładka – niepełnosprawność) umożliwia studentom niepełnosprawnym dostęp do potrzebnych im informacji.