3. POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

3.1.     Powołanie Wydziałowej Komisji do Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK)

Decyzję o wprowadzeniu Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (USZiDJK) podjęto Uchwałą Senatu nr 15 z dnia 22 listopada 2012 r., zwaną w dalszej części księgi Uchwałą. www.pg.gda.pl

Decyzją Dziekana Wydziału z dnia 4 grudnia 2012 została powołana Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (zgodnie z § 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Senatu PG nr 15 z dnia 22 listopada 2012 r. dotyczącego wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej).

3.2.     Zakresy kompetencji wydziałowych organów decyzyjnych w sprawach projakościowych

Podstawowymi dokumentami regulującymi zakres odpowiedzialności organów jednoosobowych i kolegialnych Wydziału są:

Kompetencje i obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału, a także zakres działania komórek administracyjnych określają:

 • Statut Politechniki Gdańskiej,
 • Regulamin organizacyjny,
 • Zarządzenia Rektora,
 • Zarządzenia Dziekana.

Na Wydziale Architektury powołano pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia, kierującego działalnością Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (WKZJK).

Zadania pełnomocnika dziekana oraz Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia określone są w § 6 Uchwały.

3.3.     Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Architektury

 1. Na Wydziale Architektury działa Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK), umożliwiający systematyczne monitorowanie, ocenę i doskonalenie realizacji procesu kształcenia na wszystkich kierunkach i poziomach studiów wyższych, studiach doktoranckich oraz studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale, pod kątem realizacji zakładanych efektów kształcenia oraz aktualizacji programów kształcenia. System został wdrożony przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów oraz zaleceń formułowanych w aktach wewnętrznych PG.
 2. Celem nadrzędnym WSZJK na Wydziale Architektury jest podniesienie skuteczności działań podejmowanych w związku z realizacją misji i strategii Wydziału, zbieżnych z wizją rozwoju Politechniki Gdańskiej. Ponadto system, poprzez ciągłe doskonalenie, umożliwia realizację zadań w sposób gwarantujący powtarzalność cech jakościowych.

Ogólne cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na PG zostały sformułowane w Uchwale Senatu Politechniki Gdańskiej nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r. oraz w innych dokumentach opracowanych na Wydziale związanych z realizacją misji i strategii rozwoju Wydziału.Zadania Wydziałowej KZJK wymienione są w § 6 ww. uchwały i w tabeli 1 nie są wpisywane, wyjątek stanowi pozycja 14 tabeli 1.

Cele szczegółowe WSZJK odnoszą się do czterech podstawowych obszarów aktywności Wydziału. Te obszary to:

 1. Kształcenie.
 2. Polityka kadrowa.
 3. Infrastruktura.
 4. Jakość.

Zapewnianie i doskonalenie jakości procesu kształcenia w każdym z ww. obszarów uzyskuje się poprzez:

Ad A.

 1. Realizację i weryfikację zakładanych efektów kształcenia.
 2. Zapewnienie spójności procesu  kształcenia z badaniami naukowymi.
 3. Efektywną współpracę z interesariuszami zewnętrznymi.

Ad B.

 1. Monitorowanie stanu kadrowego Wydziału.
 2. Podnoszenie kwalifikacji kadry poprzez szkolenia i seminaria.
 3. Działania zmierzające do uzyskania najwyższej oceny parametrycznej poprzez właściwy dobór kadry i motywację kadry do zwiększania liczby i jakości publikacji oraz projektów krajowych i grantów europejskich.

Ad C.

 1. Zapewnienie zasobów umożliwiających realizację procesu kształcenia i powiązanych procesów na wysokim poziomie.
 2. Monitorowanie stanu infrastruktury dydaktycznej  Wydziału, a w szczególności laboratoriów dydaktycznych i naukowych.

Ad D.

 1. Ciągłe doskonalenie i rozwój WSZJK.
 2. Podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności Wydziału …. oraz tworzenie trwałych podstaw do umocnienia wysokiej pozycji Wydziału na tle innych jednostek uczelni polskich
  i zagranicznych o zbieżnym do Wydziału charakterze.
 3. Kształtowanie w społeczności akademickiej Wydziału postaw projakościowych oraz budowanie kultury jakości.

Wymienione powyżej cele szczegółowe są zbieżne z elementami polityki jakości Wydziału.

Dla realizacji ww. celów na Wydziale są podejmowane zadania i działania wyszczególnione
w tabeli 1.

Tabela 1. Wykaz podstawowych działań w zakresie WSZJK

Lp.

Podstawowe działania

Realizacja działania w ramach celu szczegółowego

Termin wykonania/zespół, osoba odpowiedzialna

Forma przekazania do wiadomości społeczności PG

Wnioski, doskonalenie i ewentualnie działania naprawcze

1.

Ocena rekrutacji na studia wyższe I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

A.1

Po zakończeniu rekrutacji/
prodziekan ds. kształcenia

Informacja i dyskusja na Radzie Wydziału (RW)

Wnioski dotyczące zasad następnej rekrutacji i limitu przyjęć

2.

Weryfikacja przedmiotowych efektów kształcenia, szczególnie w odniesieniu do: wyników analizy statystycznego rozkładu ocen (ocena wyników zaliczenia sesji), praktyki zawodowej, egzaminu dyplomowego, zgodnie z wytycznymi procedury nr 12

A.1, A.3

Co semestr/dziekan, komisja programowa

Sprawozdanie z przebiegu weryfikacji,

Informacja na RW

Wnioski wynikające z weryfikacji, podjęte działania, np. wprowadzenie zajęć dodatkowych przed zaliczaniem danego przedmiotu

3.

Ocena programów kształcenia (w tym efektów kształcenia) na danym kierunku i poziomie studiów wyższych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi

A.1, A.2, A.3

W zależności od potrzeby/
prodziekan ds. kształcenia, komisja programowa

Informacja i dyskusja na RW

Wprowadzenie zmian w programie kształcenia

4.

Ocena efektów uczenia się poza systemem studiów wyższych

A.1

Przed rekrutacją, w przypadku wpłynięcia wniosku

Informacja na RW

Wnioski dotyczące poprawności przyjętych efektów uczenia się

5.

Ocena prawidłowości przyporządkowania kadry prowadzącej i wspomagającej proces kształcenia w zakresie prawidłowości przyporządkowania do dyscyplin, oraz wymogów ustawowych

B.1

Przed rozpoczęciem roku akademickiego na danym poziomie studiów wyższych/
dziekan

Informacja i dyskusja na RW

Działania zaradcze,
zmiana kadry,
zmian profilu kształcenia

6.

Prowadzenie kursów i seminariów dokształcających nauczycieli akademickich w zakresie dydaktyki szkoły wyższej

B.2

W zależności od potrzeb/
dziekan

Informacja na RW

Wnioski wynikające
z oceny słuchaczy

7.

Ocena prawidłowości wykorzystywania wyników ankiet studenckich, doktoranckich

A.1, D.3

Po zakończeniu ankietyzacji/kolegium dziekańskie/kierownik katedry/kierownik studiów doktoranckich

Informacja i dyskusja na RW

Reakcja władz Wydziału na opinie negatywne, nagrody

8.

Ocena infrastruktury dydaktycznej, naukowej pod katem zapewnienia właściwych warunków kształcenia, badań

C.1, C.2

Raz w roku/
kolegium dziekańskie

Informacja i dyskusja na RW

Wnioski związane z uzupełnieniem braków

9.

Ocena stopnia dostępności do informacji o procesie kształcenia na danym kierunku i poziomie studiów wyższych, łącznie z rekrutacją

A.1, D.1, D.2

Raz w roku/
kolegium dziekańskie

Wprowadzenie informacji na stronach internetowych, tablicach ogłoszeniowych

Działania zaradcze, sprawdzanie przez studentów, pracowników Wydziału

10.

Ocena przydatności procedur wydziałowych

D.1

Raz w roku/kolegium dziekańskie, WKZJK

Sprawozdanie WKZJK

Realizacja wniosków

11.

Ustalenie kalendarium działań WSZJK na dany rok akademicki

D.1

Przed rozpoczęciem roku akademickiego/kolegium dziekańskie, WKZJK

Sprawozdanie WKZJK

Realizacja wniosków

12.

Ocena poprawności zapisów w regulacjach wydziałowych  dotyczących studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych

D.1

W zależności od potrzeby/ kolegium dziekańskie, WKZJK

Informacja i dyskusja na RW,

Wprowadzenie zmian w regulacjach wydziałowych

13.

Ocena studiów podyplomowych, przebieg rekrutacji, program kształcenia, analiza wyników ankiet słuchaczy, wskaźniki: liczba słuchaczy na studiach podyplomowych, sprawność, możliwość uzyskiwania uprawnień zawodowych, nr edycji

A.2, A.3

Raz w roku/kierownik studiów podyplomowych

Informacja i dyskusja na RW

Podjęcie odpowiednich działań

14.

Ocena stopnia realizacji misji i strategii, zadań strategicznych Wydziału

D.3, B.3

Raz w roku / kolegium dziekańskie, UKZJK

Informacja i dyskusja na RW

Podjęcie odpowiednich działań, opracowanie wskaźników poziomu realizacji celów i zadań

15.

Monitorowanie minimum kadrowego kierunków studiów prowadzonych na Wydziale

B.1

We wrześniu każdego roku oraz w przypadku spraw nagłych/kolegium dziekańskie

Informacja na internetowych stronach wydziałowych

Podjęcie odpowiednich działań w przypadku niespełnienia wymagań prawnych

16.

Monitorowanie stanu osobowego kadry zgłoszonej do uprawnień akademickich

B.1

We wrześniu każdego roku oraz w przypadku spraw nagłych/kolegium dziekańskie

Informacja na internetowych stronach wydziałowych

Podjęcie odpowiednich działań w przypadku niespełnienia wymagań prawnych

17.

Analiza wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów Wydziału wykonanego przez Biuro Karier PG oraz MNiSW

A.3

Raz w roku/kolegium dziekańskie

Informacja i dyskusja na RW

Podjęcie odpowiednich działań

18.

Coroczne opracowywanie, na bazie oceny jakości kształcenia, wskaźników i zaleceń do działań projakościowych.

D.1, D.2, D.3

Październik/-listopad/przewodniczący WKZJK

Prezentacja
i dyskusja  na RW

Podsumowanie działań z danego roku akademickiego w formie zaleceń do działań projakościowych

 

3.  Podstawę struktury organizacyjnej WSZJK tworzą:

 

 • Dziekan i Kolegium Dziekańskie.
 • Rada Wydziału.
 • Pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia.
 • Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Pozostali uczestnicy WSZJK:

 • Komisje programowe i inne komisje powołane przez dziekana.
 • Kierownicy studiów podyplomowych.
 • Pełnomocnicy dziekanów i wydziałowi koordynatorzy.
 • Nauczyciele akademiccy.
 • Jednostki organizacyjne i administracyjne Wydziału.
 • Wydziałowe Rady Studentów.
 • Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych.
 • Interesariusze zewnętrzni.

Strukturę organizacyjną WSZJK przedstawiono na rys. 1, zaś schemat funkcjonalny systemu na rys. 2.

4.  Zakresy odpowiedzialności poszczególnych jednoosobowych organów, ciał kolegialnych oraz interesariuszy Wydziału, związanych z procesem kształcenia i zapewnianiem jakości kształcenia, regulują odpowiednie akty prawne, w tym:

 • Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.),
 • uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej,
 • zarządzenia rektora,
 • zarządzenia dziekana,
 • indywidualne karty obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracownika,
 • decyzje o powołaniu pełnomocników dziekana i wydziałowych koordynatorów, wraz z zakresem ich obowiązków,
 • inne dokumenty.

5.  Funkcjonowanie WSZJK, przedstawione schematycznie na rys. 2, zapewnia niezbędne sprzężenie zwrotne pomiędzy procesem kształcenia
a organami jednoosobowymi i ciałami kolegialnymi działającymi na Wydziale.

3.4.     Akredytacje

Wydział uzyskał akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej zgodnie z danymi zamieszczonymi w tabeli 3.4.1.

 

Tabela 3.4.1. Akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej http://www.pka.edu.pl/

Kierunek

Poziom i forma studiów

Numer uchwały PKA

Uzyskana ocena, okres przyznania

Uwagi
 i zalecenia PKA

Architektura i urbanistyka

I i II stopnia oraz studiów jednolitych

876/211 z dnia 29 września 2011

pozytywna do roku 2017/2018

 

Gospodarka przestrzenna

nie dotyczy- I

nabór 2012/2013

 

 

 

3.5.     Certyfikaty międzynarodowe

Wydział posiada następujące certyfikaty międzynarodowe:

 • dyplomy ukończenia studiów na Wydziale Architektury uznawane są w państwach Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Okręgu Gospodarczego (EOG) i Konfederacji Szwajcarskiej (KSz).

Uznawalność kwalifikacji, których poświadczeniem jest dyplom ukończenia studiów

na kierunku Architektura i urbanistyka, wydana została na podstawie zgodności obowiązującego programu studiów z dyrektywą 2005/36/EC, zgodnie z wpisem do Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiej. Uznawalność kwalifikacji absolwentów kierunku „architektura i urbanistyka”

jest bezterminowa i umożliwia absolwentom podjęcie pracy w państwach UE, EOG i KSz.

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej  - Official Journal of the European Union, 2010/C 337/02). http://eur-lex.europa.eu